โพสเมื่อ 02/01/2015 เวลา 2:41 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 13914

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558

 

ประกาศ วิศวะ ศรี 2

 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) คลิกที่นี่

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558

 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558

 

หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ

            – ภาคปกติ จำนวน 5 หลักสูตร

              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ จํานวน 35 คน

              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ จํานวน 25 คน

              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 35 คน

              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 20 คน

              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ จํานวน 20 คน

            – ภาคพิเศษ จำนวน 1 หลักสูตร

              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต จํานวน 35 คน  

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 

เกณฑ์การคัดเลือก

          – ผลคะแนนทดสอบ GAT คิดเป็น ค่าน้ำหนัก 25% ของคะแนนคัดเลือก

          – ผลคะแนนทดสอบ PAT 1 คิดเป็น ค่าน้ำหนัก 25% ของคะแนนคัดเลือก

          – ผลคะแนนทดสอบ PAT 3 คิดเป็น ค่าน้ำหนัก 50% ของคะแนนคัดเลือก

            ใช้ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนบจากวันสอบ โดยจะนําผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก

            ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

พี่โดมแนะน้อง

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – Facebook : โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คลิกที่นี่

          – Website : โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คลิกที่นี่

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558

 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558

 

หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ

            – ภาคปกติ จำนวน 5 หลักสูตร

              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ จํานวน 55 คน

              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ จํานวน 45 คน

              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 55 คน

              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 30 คน

              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ จํานวน 45 คน

            – ภาคพิเศษ จำนวน 1 หลักสูตร

              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต จํานวน 30 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

          – ผลคะแนนทดสอบ GAT คิดเป็น ค่าน้ำหนัก 25% ของคะแนนคัดเลือก

          – ผลคะแนนทดสอบ PAT 1 คิดเป็น ค่าน้ำหนัก 25% ของคะแนนคัดเลือก

          – ผลคะแนนทดสอบ PAT 3 คิดเป็น ค่าน้ำหนัก 50% ของคะแนนคัดเลือก

          ผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 จะใช้ผลคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (สอบวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2557)

          ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 จะใช้ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนบจากวันสอบ โดยจะนําผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก

         ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

พี่โดมแนะน้อง

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – Facebook : โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คลิกที่นี่

          – Website : โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คลิกที่นี่

 

P'Dome