โพสเมื่อ 27/10/2016 เวลา 6:17 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 5675

โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก (โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

 

คณะที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

           –  พื้นที่ 38 จังหวัด จำนวน 286 คน และ กรุงเทพมหานคร จำนวน 51 คน

           – เปิดรับ 19 คณะ

            คณะนิติศาสตร์ จำนวน 28 คน

            คณะนิติศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวน 12 คน

            คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน 30 คน

            คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 21 คน

            คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 21 คน

            คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน 15 คน

            คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวน 8 คน

            คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 34 คน

            คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จำนวน 14 คน

            คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา จำนวน 7 คน

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 66 คน

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 29 คน

            คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 11 คน

            คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 8 คน

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 7 คน

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวน 3 คน

            คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 8 คน

            คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวน 6 คน

            วิทยาลัยสหวิทยาการ  (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวน 9 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          รายได้ครอบครัว

           – ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวยากจน เกษตรกร หรือ ผู้ใช้แรงงาน หรือ ผู้ค้ารายย่อย หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

           – โดยมีรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายของครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี (รายได้รวมของครอบครัว หมายถึง รายได้ของบิดาและมารดารวมกัน)

          คะแนนเฉลี่ยสะสม

           – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

          พื้นที่ดำเนินการคัดเลือก

%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81-%e0%b8%a1%e0%b8%98-2

 

           พื้นที่ 38 จังหวัด

           – ผู้สมัคร และ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน มีชื่อปรากฎในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่สมัคร ภายในพื้นที่ 38 จังหวัด และ

           – ผู้สมัครต้องกำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 38 จังหวัด

           กรุงเทพมหานคร

           – ผู้สมัคร และ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน มีชื่อปรากฎในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่สมัคร ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต้องอาศัยอยู่ในเขตชุมชนแออัด หรือ ชุมชนที่มีลักษณะแออัด และ

            – ผู้สมัครต้องกำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น

 

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           – คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 คิดเป็นค่าน้ำหนัก 80%

           – คะแนนสอบสัมภาษณ์ และคะแนนสอบปฏิบัติ(ถ้ามี) คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

 

เงื่อนไขการสมัคร 

             ผู้สมัคร เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ

             – โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คลิกที่นี่

             – โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คลิกที่นี่

             – โครงการรับตรง คลิกที่นี่

             – โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก คลิกที่นี่

             – โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

             – โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

             – โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง คลิกที่นี่

             – โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน. (ค่าย 2)

             – โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

             – โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

             – โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คลิกที่นี่

             – โครงการผลิตทันตแพทยศาสตร์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ปี (2558-2567)  (งดรับในปีการศึกษา 2560)

 

พี่โดมแนะน้อง

             – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – Facebook : ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่    

             – Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ 

 

P'Dome