โพสเมื่อ 27/10/2016 เวลา 7:00 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2978

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

คณะที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

           - เปิดรับ 17 คณะ จำนวนรับไม่เกินคณะละ 1 คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 17 คน

           คณะนิติศาสตร์

           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

           คณะรัฐศาสตร์

           คณะเศรษฐศาสตร์

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

           คณะศิลปศาสตร์

            คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

            คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            คณะวิศวกรรมศาสตร์

            คณะสหเวชศาสตร์

            คณะทันแพทยศาสตร์

            คณะพยาบาลศาสตร์

            คณะศิลปกรรมศาสตร์

            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

            คณะสาธารณสุขศาสตร์

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - กำลังศึกษา ม.6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 3 โรงเรียน คือ 

             โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

             โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 

             โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           - คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

 

เงื่อนไขการสมัคร 

             ผู้สมัคร เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ

             - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คลิกที่นี่

             - โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คลิกที่นี่

             - โครงการรับตรง คลิกที่นี่

             - โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก คลิกที่นี่

             - โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

             - โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

             - โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง  คลิกที่นี่

             - โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน. (ค่าย 2)

             - โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

             - โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

             - โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คลิกที่นี่

             - โครงการผลิตทันตแพทยศาสตร์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ปี (2558-2567)  (งดรับในปีการศึกษา 2560)

 

พี่โดมแนะน้อง

             - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

             - Facebook : ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่    

             - Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ 

 

P'Dome