โพสเมื่อ 27/10/2016 เวลา 7:00 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3057

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

คณะที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

           – เปิดรับ 17 คณะ จำนวนรับไม่เกินคณะละ 1 คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 17 คน

           คณะนิติศาสตร์

           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

           คณะรัฐศาสตร์

           คณะเศรษฐศาสตร์

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

           คณะศิลปศาสตร์

            คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

            คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            คณะวิศวกรรมศาสตร์

            คณะสหเวชศาสตร์

            คณะทันแพทยศาสตร์

            คณะพยาบาลศาสตร์

            คณะศิลปกรรมศาสตร์

            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

            คณะสาธารณสุขศาสตร์

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – กำลังศึกษา ม.6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 3 โรงเรียน คือ 

             โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

             โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 

             โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์

           – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           – คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

 

เงื่อนไขการสมัคร 

             ผู้สมัคร เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ

             – โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คลิกที่นี่

             – โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คลิกที่นี่

             – โครงการรับตรง คลิกที่นี่

             – โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก คลิกที่นี่

             – โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

             – โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

             – โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง  คลิกที่นี่

             – โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน. (ค่าย 2)

             – โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

             – โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

             – โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คลิกที่นี่

             – โครงการผลิตทันตแพทยศาสตร์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ปี (2558-2567)  (งดรับในปีการศึกษา 2560)

 

พี่โดมแนะน้อง

             – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – Facebook : ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่    

             – Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ 

 

P'Dome