โพสเมื่อ 13/10/2017 เวลา 4:49 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2982

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2561

 

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2561

 

         สถาบันการบินพลเรือน ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ผ่านรับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

          รอบที่ 1

22365485_1462129840490287_280789417855659352_n

 

          รอบที่ 2

22405501_1462129887156949_7631983064502113284_n

 

 

หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับ และจำนวนที่รับ

           – รอบที่  1 รับ 252 คน

           ภาคปกติ

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2561

 

           – รอบที่  2 รับ 292 คน

           ภาคปกติ

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2561

             ภาคต่อเนื่อง

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2561

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – รอบที่  1

              สำหรับ ผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00

           – รอบที่  2

              สำหรับ ผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศิลป์คำนวณ และศิลป์ภาษา หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศิลป์คำนวณ และศิลป์ภาษา โดยไม่กำหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ในการสมัคร

              สำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.  ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – รอบที่  1 

             องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก รวม 100 คะแนน ดังนี้

            สอบวัดความรู้ (100%)

            วิชาภาษาอังกฤษ 50%

            วิชาคณิตศาสตร์ 25% 

            วิชาฟิสิกส์ 25%

            สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

           – รอบที่  2 

             ภาคปกติและภาคสมทบ

             องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก รวม 100 คะแนน ดังนี้

            สอบวัดความรู้ (100%)

            วิชาภาษาอังกฤษ 30%

            วิชาคณิตศาสตร์ 30%

            วิชาฟิสิกส์ 30%

             วิชาการใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผล 10%

           สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

             ภาคต่อเนื่องและหลักสูตรเทียบโอน

             องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก รวม 100 คะแนน ดังนี้

            สอบวัดความรู้ (100%)

            วิชาภาษาอังกฤษ 30%

            วิชาคณิตศาสตร์ 30%

            วิชาฟิสิกส์ 30%

             วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นฐานการบิน 10%

            สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          – สาขาวิชาที่เปิดรับและเกณฑ์การคัดเลือก สามารถติดตามได้จาก ระเบียบการรับสมัคร ในช่วงที่เปิดรับสมัคร

          – สถาบันการบินพลเรือน ไม่เข้าร่วมคัดเลือกและไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบ TCAS 

          – ดาวน์โหลด กำหนดการคัดเลือก คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 คลิกที่นี่

          – Website : ระบบรับสมัครเข้าศึกษา คลิกที่นี่ 

          – Website : สถาบันการบินพลเรือน คลิกที่นี่ 

 

P'Dome