โพสเมื่อ 30/12/2016 เวลา 6:34 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 8105

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560

 

             สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ผ่านรับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99

 

 

หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับ และจำนวนที่รับ

           ภาคปกติ 

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99-2

 

          ภาคต่อเนื่อง

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99-3

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           หลักสูตรระดับปริญญาตรี

           หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการจัดการการบิน (AVM) วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ,วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน, วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

           – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AEE)

           – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25 

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (3 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน(เทียบโอน) (AET)

           – กําลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์การบิน เครื่องวัดประกอบการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตร CM/AI

          หลักสูตรระดับอนุปริญญา

           สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL)

           – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25 

           – กําลังศึกษา ปวช. หรือ  สำเร็จการศึกษา ปวช.  สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้ากําลัง หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

           สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน ภาคสมทบ

           – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25 

           – กําลังศึกษา ปวช. หรือ  สำเร็จการศึกษา ปวช.  สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้ากําลัง หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

           สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน) (AT-AI)

           – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25

           – กําลังศึกษา ปวช. หรือ  สำเร็จการศึกษา ปวช.  สาขาไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

           สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) (AT-AE)

           – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25

           – กําลังศึกษา ปวช. หรือ  สำเร็จการศึกษา ปวช.  สาขาไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

           สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) ภาคสมทบ

           – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25

           – กําลังศึกษา ปวช. หรือ  สำเร็จการศึกษา ปวช.  สาขาไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

          หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)(2 ปี) หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน,วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

           – กําลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ จบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังนี้(การควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC) ,สื่อสารการบิน (CO) ,การบํารุงรักษาอากาศยาน (AM) , อนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบารํ ุงรักษาอากาศยาน (AMEL)  ,การบํารุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (AI)  , การบํารุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (CM) ) ,อนุปริญญา สาขาวิาเทคโนโลยีอากาศยาน (AT-AE) (AT-AI)

 

เงื่อนไขการสมัคร

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99-4

 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

            องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก รวม 100 คะแนน ดังนี้

            สอบวัดความรู้ (100%)

            – วิชาภาษาอังกฤษ 30%

            – วิชาคณิตศาสตร์ 30% 

            – วิชาฟิสิกส์ 30%

            – วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นฐานการบิน 10%

            สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ระบบการรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่    

          – Website : สถาบันการบินพลเรือน คลิกที่นี่ 

 

P'Dome