โพสเมื่อ 28/06/2016 เวลา 8:47 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 24158

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ปฏิทินการคัดเลือก

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

จำนวนที่รับ

            - จำนวน 105 คน แบ่งเป็น

               ชั้นพรีคลินิก ศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 

               ชั้นคลินิก ศึกษาที่

               ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี จำนวน 30 คน

               ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน

               ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 15 คน

               ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร จำนวน 30 คน

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

คุณสมบัติผู้สมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

            - มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)

            – ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนา และ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องมีภูมิลำเนา อยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการ ต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)

            - ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตรในเขตรับผิดชอบของคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในแต่ละศูนย์แพทย์ฯ เท่านั้น ไม่รับสมัครข้ามเขตพื้นที่

               ภาคกลาง (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี) จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ปทุมธานี

               ภาคใต้ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง

               ภาคตะวันออก (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นนทบุรี

            - รับเฉพาะสายสามัญเท่านั้น (ไม่รับผู้สอบเทียบชั้น หรือจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน)

            - ต้องศึกษารายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : มาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ม.4 – ม.6 ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทาง วิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาทาง คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชา พื้นฐานและ รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 

คุณสมบัติผู้สมัครโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

            - มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)

            – ผู้สมัคร และ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการ ต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย) และต้องไม่ อยู่ในเขตอำเภอเมือง ยกเว้น ผู้สมัครสอบจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดระนอง

            - ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตรในจังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านเท่านั้น ไม่รับสมัครข้ามจังหวัด

               ภาคกลาง (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี) จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง

               ภาคใต้ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง

               ภาคใต้(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) จังหวัดชุมพร

               ภาคตะวันออก (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

            - รับเฉพาะสายสามัญเท่านั้น (ไม่รับผู้สอบเทียบชั้นและจากศูนย์การศึกษานอก โรงเรียน)

            - ต้องศึกษารายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: มาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ม.4 – ม.6 ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทาง วิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาทาง คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชา พื้นฐานและ รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 

เกณฑ์การคัดเลือก

            – ขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องมีคะแนน TU-STAR 05 ในครั้งที่ 4/2559 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            – ขั้นตอนที่ 2 นำคะแนนใน ขั้นตอนที่ 1 มาร่วมประมวลผลกับ ผลการประเมินในขั้นตอนที่ 2

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

เงื่อนไขการสมัคร 

             ผู้สมัคร โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน แล้ว จะไม่สามารถสมัคร โครงการรับตรงและโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังต่อไปนี้

             - โครงการรับตรง คลิกที่นี่

             - โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก(โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง)

             - โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

             - โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

             - โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

             - โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน. (ค่าย 2)

             - โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

             - โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

             - โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คลิกที่นี่

             - โครงการผลิตทันตแพทยศาสตร์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ปี (2558-2567)

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - การรับสมัครสอบ TU-STAR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ 

           - Website : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่   

           - Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่  

 

P'Dome