โพสเมื่อ 01/11/2017 เวลา 6:12 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 8613

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คณะ/สาขา และจำนวนที่เปิดรับ

             – เปิดรับ 17 คณะ รวม 3,824 คน

                คณะมนุษยศาสตร์

                คณะศึกษาศาสตร์

                คณะวิจิตรศิลป์

                คณะสังคมศาสตร์

                คณะวิทยาศาสตร์

                คณะเกษตรศาสตร์

                คณะเทคนิคการแพทย์

                คณะพยาบาลศาสตร์

                คณะอุตสาหกรรมเกษตร

                คณะบริหารธุรกิจ

                คณะเศรษฐศาสตร์

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

                คณะการสื่อสารมวลชน

                คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

                คณะนิติศาสตร์

                วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

                คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – รับ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

           – กำหนด คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) และ แผนการเรียน ในคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

           – กำหนด คุณสมบัติเฉพาะ ในคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

             – คะแนนทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา โดยใช้ คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น 

            – คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในบางสาขาใช้คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ร่วมด้วย

             – เฉพาะ คณะวิจิตรศิลป์ มีจัดสอบ วิชาเฉพาะ ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ดู กำหนดการสอบวิชาเฉพาะ คลิกที่นี่ ผู้ที่จะเลือกสมัคร คณะวิจิตรศิลป์ ในรอบที่ 3 ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะ พร้อมกับรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2560 ที่ www.reg.cmu.ac.th 

             – เฉพาะ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             – สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่  (อัปเดต 9 พ.ค. 2561) 

            – ดาวน์โหลด การปรับเปลี่ยนจำนวนรับ คลิกที่นี่ (อัปเดต 9 พ.ค. 2561) 

            – Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ 

            – Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่  

 

P'Dome