โพสเมื่อ 01/11/2017 เวลา 6:12 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2469

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คณะ/สาขา และจำนวนที่เปิดรับ

             - เปิดรับ 21 คณะ รวม 2,253 คน

                คณะมนุษยศาสตร์

                คณะศึกษาศาสตร์

                คณะวิจิตรศิลป์

                คณะสังคมศาสตร์

                คณะวิทยาศาสตร์

                คณะเกษตรศาสตร์

                คณะเทคนิคการแพทย์

                คณะพยาบาลศาสตร์

                คณะอุตสาหกรรมเกษตร

                คณะบริหารธุรกิจ

                คณะเศรษฐศาสตร์

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

                คณะการสื่อสารมวลชน

                คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

                คณะนิติศาสตร์

                วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

                คณะวิศวกรรมศาสตร์

                คณะแพทยศาสตร์ (รับผ่าน กสพท)

                คณะทันตแพทยศาสตร์ (รับผ่าน กสพท)

                คณะเภสัชศาสตร์ (รับผ่าน กสพท)

                คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รับผ่าน กสพท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - รับ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

           - กำหนด คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) และ แผนการเรียน ในคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

           - กำหนด คุณสมบัติเฉพาะ ในคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

             - คะแนนทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา โดยใช้ คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น 

            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในบางสาขาใช้คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ร่วมด้วย

             - เฉพาะ คณะวิจิตรศิลป์ มีจัดสอบ วิชาเฉพาะ ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ดู กำหนดการสอบวิชาเฉพาะ คลิกที่นี่ ผู้ที่จะเลือกสมัคร คณะวิจิตรศิลป์ ในรอบที่ 3 ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะ พร้อมกับรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2560 ที่ www.reg.cmu.ac.th 

             - เฉพาะ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             - สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่  

            - ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่   

            - Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ 

            - Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่  

 

 

P'Dome