โพสเมื่อ 23/04/2017 เวลา 3:00 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 535

สรุป! การคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

 

          วันที่ 23 เมษายน 2560 การประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ครั้งที่ 2/2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข้อมูล การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

 

สรุป! การคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

 

         ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)  ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในการปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการดังนี้

          1.นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          2.นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก  สามารถสละสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

          3.สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clering house เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน

 

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

            รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

             สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย

             สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การคัดเลือก

             นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

  • ครั้งที่ 1/1 ประกาศรับและคัดเลือก วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผล วันที่ 22 ธันวาคม 2560
  • ครั้งที่ 1/2  ประกาศรับและคัดเลือก วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ประกาศผล  วันที่ 26 มีนาคม 2561

 

            รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ 

             สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ

             สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การคัดเลือก

             นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

  • รับสมัครและดำเนินการ ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561
  • ประกาศผล วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

 

            รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 

             สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ โครงการ กสพท โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป

             สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การคัดเลือก

             ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ 

  • รับสมัคร วันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561
  • ปรากศผล วันที่ 8 มิถุนายน 2561

 

            รอบที่ 4 การรับแบบ Admission 

            สำหรับนักเรียนทั่วไป

            ใช้ GPAX , O-NET และ GAT/PAT เป็นเกณฑ์การคัดเลือก

            ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร  นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ

  • รับสมัคร วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2561
  • ประกาศผล วันที่ 13 กรฎาคม 2561

 

            รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

            สำหรับนักเรียนทั่วไปที่ยังไม่มีที่เรียน

            สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง

  • ภายในเดือนกรกฎาคม 2561

 

กำหนดการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

            GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 

            – จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

            – จัดสอบวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

            O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 

            – จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. 

            – จัดสอบวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561

            วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 

            – จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. 

            – จัดสอบวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561

            วิชาเฉพาะ(ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการจัดสอบของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เช่น วิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท เป็นต้น ) 

            – จัดสอบโดย กลุ่ม/มหาวิทยาลัย 

            – จัดสอบระหว่าง 24 กุมภาพันธุ์ 2561 – 12 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ กลุ่ม/มหาวิทยาลัย แต่ละแห่งที่จัดสอบเป็นผู้กำหนดวันสอบ เช่น วิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท จัดสอบวันที่ 10 มีนาคม 2561 

 

 

ทปอ. ยืนยันจัดสอบ PAT7 ภาษาเกาหลี

         ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กล่าวยืนยันถึงการจัดสอบรายวิชา GAT/PAT เพิ่มเติมว่า ในปีการศึกษา 2561 ได้บรรจุภาษาเกาหลีเพิ่มเข้าไปในการจัดสอบ PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเริ่มจัดสอบครั้งแรกในการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 ในช่วง 24-27 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

P'Dome