โพสเมื่อ 19/03/2015 เวลา 1:59 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 20642

โครงการหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) รายละเอียดดังนี้ 

 

โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (รอบที่ 2)

          – จำนวนที่รับ : 15 คน

          – กำหนดการรับสมัคร : หมดเขต 15 มิถุนายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบำบัดทดแทนไต วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (รอบที่ 2)

          – จำนวนที่รับ : 30 คน

          – กำหนดการรับสมัคร : หมดเขต 15 มิถุนายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

โครงการหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รับตรง โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

 

………………………………………………………………………………………………

 

โครงการหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            – รับสมัครออนไลน์ : วันนี้ –  วันที่ 19 เมษายน 2558

            – ชำระเงินค่าสมัคร : วันนี้ –  วันที่ 20 เมษายน 2558

            – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ : วันที่ 22 เมษายน 2558

            – สอบข้อเขียน : วันที่ 25 เมษายน 2558

            – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

            – สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558

            – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา : วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

 

หลักสูตรและจำนวนที่รับ

          ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร โดยสามรถเลือกได้สูงสุด 3 อันดับ เรียงตามความต้องการมากที่สุดลงไป

           – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 30 คน

           – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบำบัดทดแทนไต จำนวน 30 คน

           – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ จำนวน 30 คน

           – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 30 คน

           – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ จำนวน 30 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ

           – มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

medtu 4

             กรณีผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้

medtu 5

             ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่นำมาแสดง ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทดสอบถึงวันที่ยื่นเอกสารในวันสัมภาษณ์

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – การสอบข้อเขียน (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ)

medtu 3

           – การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

           – การตรวจสุขภาพ

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์

           – ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 10 บาท ชำระเงินภายในวันที่ 20 เมษายน 2558

           – ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1,500 บาท ชำระเงินในวันสอบสัมภาษณ์

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

           – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภาคการศึกาษาละ 80,000 บาท 

           – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบำบัดทดแทนไต ภาคการศึกาษาละ 80,000 บาท 

           – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ ภาคการศึกาษาละ 85,000 บาท 

           – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล ตลอดหลักสูตร 4 ปี รวม 882,520 บาท

           – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ ตลอดหลักสูตร 4 ปี รวม 882,520 บาท

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

           – Website : วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ คลิกที่นี่ 

           – Website : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่ 

           – Website : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่ 

 

 

P'Dome