โพสเมื่อ 19/12/2017 เวลา 12:10 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 23614

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

 เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออก ประกาศรับสมัคร และ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

           เปิดรับ 15 คณะ รวม 3,154 คน

           – คณะสหเวชศาสตร์

           – คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

           – คณะวิทยาศาสตร์

           – คณะวิศวกรรมศาสตร์

           – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           – คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

           – คณะเศรษฐศาสตร์

           – คณะจิตวิทยา

           – คณะครุศาสตร์

           – คณะอักษรศาสตร์

           – คณะรัฐศาสตร์

           – คณะนิติศาสตร์

           – คณะนิเทศศาสตร์

           – คณะศิลปกรรมศาสตร์

           – สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

         คณะวิศวกรรมศาสตร์

         – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

          คณะอักษรศาสตร์

          สาขาวิชาอักษรศาสตร์ และสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

         – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          สาขาวิชาภาษาสเปน

         – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.5

          คณะวิทยาศาสตร์

         – สำเร็จการศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2560 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์

         – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

         – ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

 

วิธีการคำนวณผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 ภาคเรียน

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

 

          คณะรัฐศาสตร์

         – สำเร็จการศึกษา ม.6

         – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

         – สำเร็จการศึกษา ม.6

         – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

         – สำเร็จการศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2560

         – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

          คณะครุศาสตร์

         – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

          คณะนิเทศศาสตร์

         – สำเร็จการศึกษา ม.6

         – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          คณะเศรษฐศาสตร์

         – สำเร็จการศึกษา ม.6

         – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          คณะนิติศาสตร์

         – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          คณะศิลปกรรมศาสตร์

         – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

          คณะสหเวชศาสตร์

         – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

         – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 

          คณะจิตวิทยา

         – สำเร็จการศึกษา ม.6

         – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

         – สำเร็จการศึกษา ม.6

         – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

         – มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬา หรือประวัติความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและการออกกำลังกาย ในระหว่างปี 2558-2560

         สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

         – สำเร็จการศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2559 หรือในปีการศึกษา 2560 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์

         – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

         – มีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) ในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ(เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ  6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

         – เป็นผู้ที่มาจากครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) เท่านั้น

           – คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

           – คะแนนทดสอบวิชาเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสอบ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบ วิชาเฉพาะ ระหว่างวันที่  5-12 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่ )

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             – สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561  ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก (ฉบับล่าสุด 19 มกราคม 2561) คลิกที่นี่   

            – Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

            – Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

   

P'Dome