โพสเมื่อ 19/12/2017 เวลา 12:10 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 12610

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

 เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออก ประกาศรับสมัคร และ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

           เปิดรับ 15 คณะ รวม 3,154 คน

           - คณะสหเวชศาสตร์

           - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

           - คณะวิทยาศาสตร์

           - คณะวิศวกรรมศาสตร์

           - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

           - คณะเศรษฐศาสตร์

           - คณะจิตวิทยา

           - คณะครุศาสตร์

           - คณะอักษรศาสตร์

           - คณะรัฐศาสตร์

           - คณะนิติศาสตร์

           - คณะนิเทศศาสตร์

           - คณะศิลปกรรมศาสตร์

           - สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

         คณะวิศวกรรมศาสตร์

         - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

          คณะอักษรศาสตร์

          สาขาวิชาอักษรศาสตร์ และสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

         - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          สาขาวิชาภาษาสเปน

         - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.5

          คณะวิทยาศาสตร์

         - สำเร็จการศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2560 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์

         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

         - ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

          คณะรัฐศาสตร์

         - สำเร็จการศึกษา ม.6

         - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

         - สำเร็จการศึกษา ม.6

         - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

         - สำเร็จการศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2560

         - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

          คณะครุศาสตร์

         - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

          คณะนิเทศศาสตร์

         - สำเร็จการศึกษา ม.6

         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          คณะเศรษฐศาสตร์

         - สำเร็จการศึกษา ม.6

         - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          คณะนิติศาสตร์

         - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          คณะศิลปกรรมศาสตร์

         - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

          คณะสหเวชศาสตร์

         - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 

          คณะจิตวิทยา

         - สำเร็จการศึกษา ม.6

         - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

         - สำเร็จการศึกษา ม.6

         - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

         - มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬา หรือประวัติความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและการออกกำลังกาย ในระหว่างปี 2558-2560

         สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

         - สำเร็จการศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2559 หรือในปีการศึกษา 2560 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์

         - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

         - มีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) ในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ(เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ  6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

         - เป็นผู้ที่มาจากครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) เท่านั้น

           - คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

           - คะแนนทดสอบวิชาเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสอบ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบ วิชาเฉพาะ ระหว่างวันที่  5-12 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่ )

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             - สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก (ฉบับล่าสุด 19 ม.ค. 2561) คลิกที่นี่   

            - Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

            - Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

   

P'Dome