โพสเมื่อ 20/03/2017 เวลา 12:30 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 30380

2 ช่องทางประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

 

สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

 

           ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 สอบวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มีกำหนดประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

           ช่องทางที่ 1 ระบบสอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล คลิกที่นี่

 

สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

 

            กรณี โรงเรียน ต้องการดึงผลคะแนน O-NET ของนักเรียน ให้ทำผ่านระบบสอบถามผลคะแนน O-NET รายโรงเรียน คลิกที่นี่ 

สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

 

 

           ช่องทางที่ 2 ระบบ E-Score คลิกที่นี่ 

 

สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

 

 

การขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

jpg_1490000886

 

           สทศ. เปิดให้ผู้ที่ต้องการขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบและดำเนินการดังนี้

           (1) วิธีการยื่นคำร้อง : ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือ มอบผู้แทน

           (2) วันที่รับยื่นคำร้อง : วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35

           (3) ค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคำตอบ : วิชาละ 20 บาท

           (4) เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง

           4.1 ใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ (ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ มารับที่ สทศ.)

           4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

           4.3 กรณีที่มอบให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนผู้สอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องแทน

           (5) วันที่ให้บริการดูกระดาษคำตอบ : วันที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. (ให้บริการตามลำดับการยื่นคำร้อง) หากผู้ขอรับบริการดูกระดาษคำตอบ ไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย สถาบันฯ ถือว่าสละสิทธิ์

 

P'Dome