โพสเมื่อ 12/04/2017 เวลา 5:12 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 6223

สกอ. แนะตรวจสอบหลักสูตร ก่อนสมัครเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา

 

สกอ. แนะตรวจสอบหลักสูตร ก่อนสมัครเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา

 

       ในปัจจุบันพบว่า สถาบันอุดมศึกษาของไทย เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และมีหลายกรณีปรากฎผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับ ปัญหาสถาบันอุดมศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนบางหลักสูตรโดยไม่ผ่านการรับทราบจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ทำให้นิสิต/นักศึกษาประสบปัญหาทั้งในระหว่างกำลังศึกษาและหลังสำเร็จการศึกษา

      ด้วยเหตุนี้ ก่อนสมัครเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองควรตรวจสอบหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. โดยมีช่องทางให้ตรวจสอบได้ 2 ช่องทางดังนี้

      ช่องทางที่ 1  หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง ปี พ.ศ. 2558 คลิกที่นี่

 

สกอ. 1

 

 

       ช่องทางที่ 2  การวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คลิกที่นี่

 

สกอ 2

 

 

          นอกจากนี้ หากเป็นหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับดูแล เช่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต/การศึกษาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรด้านบัญชี เป็นต้น นักเรียนและผู้ปกครองต้องตรวจสอบ การรับรองสถาบันและการรับรองปริญญา จาก สภาวิชาชีพที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้วย 

 

 

P'Dome