โพสเมื่อ 18/04/2017 เวลา 8:25 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 22464

สทศ. ปรับคะแนนวิชา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

 

สทศ. ปรับคะแนน PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

 

 

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2560 สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560 และได้ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ไปแล้วนั้น

          สทศ. ได้ทำการตรวจสอบข้อสอบและเฉลยคำตอบของทุกวิชาภายหลังการประกาศผลสอบอีกครั้งหนึ่ง พบว่า วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีข้อสอบที่ต้องตรวจและปรับคะแนนใหม่ จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 14 (6 คะแนน) โดยปรับคะแนนเพิ่มให้เฉพาะผู้ที่ตอบตัวเลือกที่ 5 (เป็นคำตอบที่ถูกเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัวเลือก) เท่านั้น (สำหรับผู้ที่เลือกตัวเลือกที่ 1 ซึ่งเป็นคำตอบเดิม ยังคงมีความถูกต้องและได้คะแนนคงเดิม)

          สทศ. ได้ปรับคะแนนดังกล่าวให้ถูกต้องในระบบการประกาศผลของสถาบันฯ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560  และได้แจ้งหน่วยงานที่นำคะแนนผลสอบในวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์  ไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทั้งระบบรับตรงและระบบรับกลาง (Admissions) เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับกลาง (Admissions) ซึ่งได้กำหนดการรับสมัครฯ ในระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2560

          สทศ. ขอให้ผู้เข้าสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ในการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 สอบวันที่ 11 มีนาคม 2560 ตรวจสอบคะแนนอีกครั้งทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

          ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในระหว่างวันที่ 12 -14 พฤษภาคม 2560) ตามช่องทางที่ สทศ. ได้อำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้

          1. ติดต่อที่ทำการ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36

          2. Call Center 02-217-3800 กด 0

          3. อีเมล์ webmaster@niets.or.th

          4. สายตรงผู้บริหาร

 

 

“”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"

 

2 ช่องทาง ประกาศผล GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

 

          สทศ. ประกาศผลคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 แล้ว โดยผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

          ช่องทางที่ 1 เข้าระบบ GAT/PAT คลิกที่นี่   

 

2 ช่องทาง ประกาศผล GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

            หาก ลืมรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT สามารถสอบถามรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT ได้ คลิกที่นี่ 

 

          ช่องทางที่ 2 เข้าระบบ E-Score คลิกที่นี่   

 

2 ช่องทาง ประกาศผล GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

            

          การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน GAT/PAT ผ่านระบบ E-Score คลิกที่นี่ 

 

 

 

สถิติ คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 คลิกที่นี่

 

สถิติ

 

 

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 คลิกที่นี่

 

สถิติ 2

 

 

สทศ. เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

 

สทศ. เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560    

 

           - กำหนดการและสถานที่ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ : วันที่ 20- 22 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

           - ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ : ผู้เข้าสอบมีสิทธิ์ต้องขอดูกระดาษคําตอบของตนเองด้วยตนเองหรือผู้แทน

           - เอกสารที่ใช้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ : ยื่น ใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบดาวน์โหลด ใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อขอรับ ใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ ได้ ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร) พร้อม สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน ที่มีการรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว

           - ค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคำตอบ : รายวิชาละ 20 บาท

           - กำหนดการและสถานที่ดูกระดาษคำตอบ :  วันที่ 26 เมษายน 2560 ตามเวลาที่นัดหมาย ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

P'Dome