โพสเมื่อ 23/01/2017 เวลา 3:00 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1942

2 ช่องทาง ประกาศผล 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

 2 ช่องทาง ประกาศผล 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 แล้ว ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

 

          ช่องทางที่ 1 ระบบประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

 

ประกาศผล 9 วิชา 2

 

 

           ช่องทางที่ 2 เข้าระบบ E-Score คลิกที่นี่ (การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ผ่านระบบ E-Score คลิกที่นี่ )

 

ประกาศผล 9 วิชา

 

 

สทศ. เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

 ประกาศผล 9 วิชา 3

 

           – กำหนดการและสถานที่ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ : วันที่ 24-26 มกราคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

           – ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ : ผู้เข้าสอบมีสิทธิ์ต้องขอดูกระดาษคําตอบของตนเองด้วยตนเองหรือผู้แทน

           – เอกสารที่ใช้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ : ยื่น ใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบดาวน์โหลด ใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อขอรับ ใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ ได้ ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร) พร้อม สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน ที่มีการรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว

           – ค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคำตอบ : รายวิชาละ 20 บาท

           – กำหนดการและสถานที่ดูกระดาษคำตอบ :  วันที่ 29 มกราคม 2560 ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

 

P'Dome