โพสเมื่อ 19/04/2018 เวลา 11:38 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1514

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

 

            มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จำนวนที่รับ

           เปิดรับ 20 คณะ รวม 2,021 คน

           – คณะพยาบาลศาสตร์

           – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           – คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

           – คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

           – คณะวิทยาศาสตร์

           – คณะวิทยาการสารสนเทศ

           – คณะวิศวกรรมศาสตร์

           – คณะสาธารณสุขศาสตร์

           – คณะศิลปกรรมศาสตร์

           – คณะศึกษาศาสตร์

           – คณะโลจิสติกส์

           – คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

           – วิทยาลัยนานาชาติ

           – คณะสหเวชศาสตร์

           – คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)

           – คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)

           – คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)

           – คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)

           – คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)

           – โครงการจัดตั้ง ” คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” (วิทยาเขตสระแก้ว)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ไม่รับวุฒิเทียบเท่า

            – กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนด

            – กำหนด แผนการเรียน ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน)

           – คะแนนสอบ GAT/PAT ที่ยังมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ

           – สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             – สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ (อัปเดต ณ วันที่ 19 เมษายน 2561)

           – Website : งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี่

           – Website : TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

 

P'Dome