โพสเมื่อ 01/11/2016 เวลา 10:30 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3964

ทุนประกายเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560

 

ทุนประกายเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560

 

            มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สนับสนุน นักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่น 5 เทอม ในระดับมัธยมปลาย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป รับทุนการศึกษา ทุนประกายเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจการในระดับชาติ และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ จำนวน 10 ทุน

 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

           – เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

          – มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป

            **ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสามารถโดดเด่นทาง ด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนประกายเพชร

 

เงื่อนไขการรับทุน

          – เลือกสมัครได้ทุกคณะและสาขาวิชา ยกเว้น การบริหารกิจการ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาคพิเศษ

          – ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ ตามหลักสูตร

          – สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นจำนวนเงินเดือนละ 6,500 บาท

          – สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นจำนวนเงินปีละ 5,000 บาท

          – ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบผ่านทุกวิชา

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

          – สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)

          – แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

          – หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม

          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          – สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

 

กำหนดการรับสมัคร

             – วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559

 

สมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์

             –  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์ : 02-350-3500 ต่อ 1599, 1569

             –  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 02-902-0299 ต่อ 2588, 2599

 

พี่โดมแนะน้อง

             –  ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่  

             – Facebook : ทุนประกายเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คลิกที่นี่ 

             – Website : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คลิกที่นี่  

 

P'Dome