โพสเมื่อ 09/09/2015 เวลา 4:44 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 8286

ทุนประกายเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2559

 

ทุนประกายเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2559

 

            มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สนับสนุน นักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่น 5 เทอม ในระดับมัธยมปลาย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป รับทุนการศึกษา ทุนประกายเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

            หลังจากนำเสนอผลงานและผ่านการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ทุนประกายเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะได้รับทุนให้เปล่าที่ครอบคลุมทั้งค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด พร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 6,500 บาท และค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาปีละ 6,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

              เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป

              เสนอแฟ้มผลงาน

              ผ่านการสอบสัมภาษณ์

              เมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 3.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 3.00 ตามเกณฑ์

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

              สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)

              แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

              หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม

              รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

              สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

              สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

 

กำหนดการรับสมัคร

             - วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

 

สมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์

              มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์ : 02-350-3500 ต่อ 1599, 1569

              มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 02-902-0299 ต่อ 2588, 2599

 

พี่โดมแนะน้อง

              ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่  

             - Facebook : ทุนประกายเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คลิกที่นี่ 

             - Website : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คลิกที่นี่  

 

P'Dome