โพสเมื่อ 01/11/2016 เวลา 10:40 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2661

ทุน BU Creative มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560

 

ทุน BU Creative มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560

 

            มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตระหนักถึงความสำคัญของการริเริ่มสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการให้ ทุนการศึกษา “BU Creative” มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ทุนการศึกษานี้ เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคคลในความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จำนวน 50 ทุน

 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

             – กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ

             – คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์

             – กรณีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพปัจจุบัน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยต้องนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุน BU CREATIVE จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่เหลืออยู่

 

เงื่อนไขการขอรับทุน

             – สมัครได้ทุกคณะและสาขาวิชา ยกเว้น หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาคพิเศษ

             – ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต+ค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ และอื่นๆเอง

             – เมื่อได้รับทุน ต้องรักษาเกรดในขณะศึกษา ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

             – มีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (ม.4 – ม.6) เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

             – แฟ้มผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง

             – เรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ หรืออยากสร้างสรรค์มากที่สุด

             – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

สมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์

             – มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02-350-3500 ต่อ 1599, 1569

             – มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 02-902-0299 ต่อ 2588, 2599

 

กำหนดการรับสมัคร

             – วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 

พี่โดมแนะน้อง

             – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่   

             – Website : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คลิกที่นี่  

 

P'Dome