โพสเมื่อ 09/09/2015 เวลา 4:42 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 8198

ทุน BU Creative มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2559

 

 

ทุน BU Creative มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2559

 

            มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตระหนักถึงความสำคัญของการริเริ่มสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการให้ ทุนการศึกษา “BU Creative” ที่ยกเว้นค่าหน่วยกิตเป็นเวลา 4 ปีการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ต่อยอดได้

             เพียงมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยาศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถที่โดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก็มีโอกาสได้รับ ทุน BU Creative มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

             โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนนี้จะผ่านกระบวนการบ่มเพาะอันเข้มข้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์และสร้างสรรค์ผลงาน (Portfolio) ที่โดดเด่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงาน

 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

             – กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช.

             – มีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (ม.4 – ม.6) เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

             – เมื่อผ่านการคัดเลือก ณ วันที่สมัคร ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป

             – เสนอแฟ้มผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง

             – ผ่านการสอบสัมภาษณ์

             – เมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00 หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 2.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 2.00 ตามเกณฑ์

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

             – สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)

             – แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์

             – หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม

             – รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

             – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

             – สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

             – เรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ หรืออยากสร้างสรรค์มากที่สุด

 

สมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์

             – มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02-350-3500 ต่อ 1599, 1569

             – มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 02-902-0299 ต่อ 2588, 2599

 

กำหนดการรับสมัคร

             – วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

 

พี่โดมแนะน้อง

             – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่  

             – Website : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คลิกที่นี่ 

 

P'Dome