โพสเมื่อ 18/05/2017 เวลา 1:09 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 29993

ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

 

 New-222 (2)

 

 

             สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดให้ดาวน์โหลด ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 แล้ว คลิกที่นี่  (ไฟล์ .rar)

             ดาวน์โหลด ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 แบบไฟล์ .PDF เพื่อความสะดวกในการเปิดอ่านผ่าน  Tablet / Smartphone  คลิกที่นี่ 

 

ประกาศเพิ่มเติมจำนวนรับในระเบียบการ

            – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกที่นี

            – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิกที่นี

 

 

ความสำคัญของ ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

 

New-222 (3)

 

 

             – ปกหน้า(หน้า 1) และ ปกหลัง(หน้า 514) ระเบียบการแอดมิชชัน

             ผู้สมัครแอดมิชชันจำนวนมากเข้าใจผิดว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกแอดมิชชัน แต่ที่ถูกต้องคือ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกแอดมิชชัน ดังนั้นเมื่อมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับแอดมิชชัน ผู้สมัครแอดมิชชัน ต้องติดต่อ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

             website : http://a.cupt.net/

             facebook : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ.

             โทร : 02-354-5150 ถึง 02-354-5152

             อีเมล : admissions@cupt.net

 

             – ด้านหลังของปกหน้า(หน้าที่ 2) และ ปกหลัง(หน้า 514) ระเบียบการแอดมิชชัน

             ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ภายในปีการศึกษา 2559 (ภายใน 15 พฤษภาคม 2560)

             ดังนั้น ผู้สมัครแอดมิชชัน ที่สำเร็จการศึกษาไม่ทันภายในกำหนด คือ 15 พฤษภาคม 2560 จะขาดคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

 

             – หน้า 9-12 ปฏิทินการคัดเลือก แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

             ผู้สมัครแอดมิชชันส่วนใหญ่มักให้ความสนใจ เฉพาะ กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560 , กำหนดการชำระเงินค่าสมัครระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2560 และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 จนละเลยขั้นตอนสำคัญ ๆ เช่น การตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือก การตรวจสอบสถานะการมีสิทธิ์เข้าคัดเลือกหรือถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560

 

             – หน้า 13-232 สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก และ เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET ,GAT/PAT

             สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่เปิดรับผ่าน แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 78 สถาบัน  729 คณะ/สาขาวิชา 3,719 รหัส

             ดังนั้น สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่ไม่ปรากฎอยู่ใน 3,719 รหัส ของระเบียบการ แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 หมายความว่า ไม่เปิดรับผ่านแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

             ในแอดมิชชันแต่ละปี มีผู้สมัครแอดมิชชันจำนวนมาก สมัครแอดมิชชัน โดยไม่ได้เช็กองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก และ เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET ,GAT/PAT ที่ตนเองสมัครแอดมิชชัน ซึ่ง สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ประกาศไว้อย่างชัดเจนใน ด้านหลังของปกหน้าระเบียบการแอดมิชชัน รวมถึง ปกหลังระเบียบการแอดมิชชัน ว่า “ผู้สมัครต้องมีคะแนนรายวิชาครบตามองค์ประกอบที่แต่ละคณะ/สาขาวิชานั้น ๆ กำหนด หากมีคะแนนไม่ครบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชานั้นๆ”

              ดังนั้น ผู้สมัครแอดมิชชัน ที่มีองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกไม่ครบ ในรหัสที่สมัคร จะไม่ผ่านการคัดเลือกในรหัสนั้น

 

Review ปกหลัง บอก พ.ศ.

 

             นอกจากนี้ หลายรหัสในแอดมิชชัน มีการกำหนด เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET ,GAT/PAT ไว้เป็นคุณสมบัติของผู้สมัครแอดมิชชัน โดยกำหนดไว้เป็น เปอร์เซ็นต์ (%)

กำหนด-เกณฑ์ขั้นต่ำ2

 

             เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET เช่น  03 = 16 หมายความว่า ผู้สมัครแอดมิชชัน ในรหัสนั้น ต้องมีคะแนน O-NET รายวิชา 03 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ มีคะแนน O-NET รายวิชา 03 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน หรือ

             เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา GAT/PAT เช่น 77 = 50 หมายความว่า ผู้สมัครแอดมิชชัน ในรหัสนั้น ต้องมีคะแนน PAT7 รายวิชา 77 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ(ภาษาฝรั่งเศส) ไม่ต่ำกว่า 50% ของคะแนนเต็ม 300 คะแนน คือ มีคะแนน PAT7 รายวิชา 77 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ(ภาษาฝรั่งเศส) ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน

             ดังนั้น ผู้สมัครแอดมิชชัน ที่มีคะแนน O-NET ,GAT/PAT  ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET ,GAT/PAT ในรหัสที่กำหนด จะไม่ผ่านการคัดเลือกในรหัสนั้น

             ทั้งนี้ ช่วงรับสมัครแอดมิชชัน ระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560 ระบบรับสมัครออนไลน์ของ ทปอ. ไม่ได้คัดกรองเกณฑ์ขั้นต่ำรายวิชา O-NET , GAT/PAT ให้ผู้สมัคร แม้ว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำรายวิชา O-NET , GAT/PAT ที่กำหนดก็ตาม ระบบรับสมัครออนไลน์ของ ทปอ. ก็ยังให้ผู้สมัครสามารถเลือกไว้ใน 4 อันดับของผู้สมัครได้ แต่ในการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 รหัสใดที่ผู้สมัครเลือกสมัครไปโดยไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำรายวิชา O-NET , GAT/PAT ที่กำหนด จะแสดงผลว่า ไม่ผ่านการคัดเลือก ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำรายวิชา เพราะฉะนั้น ก่อนสมัคร! โปรดตรวจสอบเกณฑ์ขั้นต่ำรายวิชา O-NET , GAT/PAT ที่กำหนดด้วย ถ้าไม่อยากเสียอันดับไปโดยเปล่าประโยชน์ ก็อย่าเลือกสมัครรหัสที่ผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำรายวิชา O-NET , GAT/PAT ที่กำหนด ไว้ใน 4 อันดับของผู้สมัคร

 

             อีกประเด็นที่ผู้สมัครต้องให้ความสำคัญ คือ หลายรหัสที่เปิดรับผ่านแอดมิชชัน ปีกการับรวมกัน

 

ปีกกา1

 

             กรณีรับแยกกัน เช่น รหัส 0071 กับ รหัส 0072 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทั้ง รหัส 0071 และ รหัส 0072

             กรณีปีกการับรวมกัน เช่น รหัส 0073  – 0076 ผู้สมัครมักเข้าใจผิดว่า รับรหัสละ 40 คน ที่ถูกต้อง คือ รหัส 0073  – 0076 รับรวมกัน แค่ 40 คน เท่านั้น ดังนั้นให้ผู้สมัครเลือกสมัครเพียง 1 รหัส ที่ผู้สมัครมีคะแนนสูงที่สุด

 

 

             – หน้า 233-309 คุณสมบัติผู้สมัคร เช่น ข้อกำหนดด้านสภาพร่างกาย คุณสมบัติทางการศึกษา

             หลาย สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่เปิดรับผ่านแอดมิชชัน มีการกำหนด คุณสมบัติผู้สมัครแอดมิชชันไว้โดยเฉพาะ เช่น ข้อกำหนดด้านสภาพร่างกาย คุณสมบัติทางการศึกษา

             ข้อกำหนดด้านสภาพร่างกาย เช่น เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก ความผิดปกติของร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อาทิ ความผิดปกติในการเห็นภาพ ตาบอดสี รวมถึงโรคบางชนิดที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

             คุณสมบัติทางการศึกษา เช่น วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนหน่วยกิตของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สายการเรียน การกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีคะแนนมาตรฐานทางภาษาต่างประเทศ อาทิ TU-GET ,TOEFL ,IELTS  เป็นต้น

             กรณี สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ใด ที่เปิดรับผ่านแอดมิชชัน แต่ ไม่มีคุณสมบัติผู้สมัคร เช่น ข้อกำหนดด้านสภาพร่างกาย คุณสมบัติทางการศึกษา ระบุไว้ในระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 หน้า 233-309 หมายความว่า ไม่กำหนดสมบัติผู้สมัครไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย นั้น เปิดรับผู้สมัครทุกวุฒิการศึกษา เปิดรับผู้สมัครรับทุกสายการเรียน

             ดังนั้น ผู้สมัครแอดมิชชัน ที่มีขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงที่กำหนด จะไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์กับ สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพราะ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ผู้ดำเนินการคัดเลือกแอดมิชชัน จะประมวลผลให้เฉพาะคะแนนคัดเลือกของผู้สมัครแอดมิชันเท่านั้น หน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เป็นหน้าที่ของ ผู้สมัครเอง และ สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เอง โดยในแต่ละปีพบว่า มีผู้สมัครแอดมิชชันที่มีปัญหาลักษณะนี้กว่าร้อยราย อย่างไรก็ตาม สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) จะดำเนินการช่วยเหลือได้เพียงแต่พิจารณาคะแนนคัดเลือกในรหัสที่ผู้สมัครแอดมิชชันเลือกไว้เป็นอันดับถัดไปให้เท่านั้น

 

             – หน้า 310-314 การรับสมัคร ค่าสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

             การรับสมัคร รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ที่ http://a.cupt.net/

             ค่าสมัคร อันดับที 1 ค่าสมัคร 100 บาท อันดับที่ 2-4 อันดับละ 50 บาท ดังนั้น หากเลือกสมัครครบทั้ง 4 อันดับ ค่าสมัครรวม 250 บาท

             การชำระเงินค่าสมัคร ผ่าน 3 ช่องทาง

             ช่องทางแรก ผ่านธนาคารที่ร่วมรับชำระ เช่น  ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพ ทหารไทย กสิกรไทย กรุงศรีอยุธยา ซีไอเอ็มบีไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาต คิดค่าธรรมเนียมการรับชำระ 15 บาท

             ช่องทางที่สอง ผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ คิดค่าธรรมเนียมการรับชำระ 15 บาท

             ช่องทางที่สาม ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 คิดค่าธรรมเนียมการรับชำระ 10 บาท

 

 

             – หน้า 315-318 วิธีการคิดคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

             ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) กรณีผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องดำเนินการตาม ขั้นตอนการดำเนินการคิดคำนวณ GPAX และการรับรองวุฒิของผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ (อยู่ใน หน้า 10)

             ผู้สมัครต้องมีคะแนน O-NET ครบทั้ง 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

             ผู้สมัครต้องมีคะแนน GAT/PAT ที่สามารถนำมาคิดเป็นคะแนนคัดเลือกใน แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559(สอบ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558)GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559(สอบ  มีนาคม 2559) , GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560(สอบ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559)  และ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560(สอบ  มีนาคม 2560) เท่านั้น

 

             – หน้า 319-512 หลักสูตร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานที่เรียน

             บางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึง สถานที่จัดการเรียนในบางหลักสูตร ในแต่ละชั้นปีอาจจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่เรียนหรือวิทยาเขตที่เรียนแตกต่างกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สมัครแอดมิชชันต้องทราบล่วงหน้าก่อนตัดสินใจสมัคร

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

            – ปฏิทินการคัดเลือกแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

            – เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่   

            – Website : สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่    

 

P'Dome