โพสเมื่อ 06/05/2016 เวลา 1:54 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 58481

ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

           สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) เปิดให้ดาวน์โหลด ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 แล้ว คลิกที่นี่  (ไฟล์ .rar)

          ดาวน์โหลด ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 แบบไฟล์ .PDF เพื่อความสะดวกในการเปิดอ่านผ่าน  Tablet / Smartphone  คลิกที่นี่ (ลิงก์ของ สอท.) หรือ คลิกที่นี่  (ลิงก์สำรอง 1)  หรือ คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง 2) 

 

 

ประกาศเพิ่มเติมจำนวนรับ

            – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปรับเพิ่มจำนวนรับ คลิกที่นี่  

            – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปรับเพิ่มจำนวนรับ คลิกที่นี่ 

            – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรับเพิ่มจำนวนรับ คลิกที่นี่  

 

ประกาศแก้ไขข้อความ

            – ใบแทรก 1 หนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

            – ใบแทรก 2 หนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

            – ใบแทรก 3 หนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

 

 

 

ความสำคัญของ ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

New-222

 


– ปกหน้า และ ปกหลัง ระเบียบการแอดมิชชัน

               ผู้สมัครแอดมิชชันจำนวนมากเข้าใจผิดว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกแอดมิชชัน แต่ที่ถูกต้องคือ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) เป็นผู้ผู้ดำเนินการคัดเลือกแอดมิชชัน ดังนั้นเมื่อมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับแอดมิชชัน ผู้สมัครแอดมิชชัน ต้องติดต่อ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

               website : www.aupt.or.th

               facebook : สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

               โทร : 02-354-5150 ถึง 02-354-5152

               อีเมล : contact@aupt.or.th

 

            – ด้านหลังของปกหน้า และ ปกหลัง ระเบียบการแอดมิชชัน

               ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ภายในปีการศึกษา 2558 (ภายใน 15 พฤษภาคม 2559)

              ดังนั้น ผู้สมัครแอดมิชชัน ที่สำเร็จการศึกษาไม่ทันภายในกำหนด คือ 15 พฤษภาคม 2559 จะขาดคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

            – หน้า 3-4 ปฏิทินการคัดเลือก แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

                ผู้สมัครแอดมิชชันส่วนใหญ่มักให้ความสนใจ เฉพาะ กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559 , กำหนดการชำระเงินค่าสมัครระหว่างวันที่ 10-19 พฤษภาคม 2559 และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2559 จนละเลยขั้นตอนสำคัญ ๆ เช่น การตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือก การตรวจสอบสถานะการมีสิทธิ์เข้าคัดเลือกหรือถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559

 

            – หน้า 8-233 สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก และ เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET ,GAT/PAT

               สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่เปิดรับผ่าน แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 88 สถาบัน 754 คณะ/สาขาวิชา 4191 รหัส 

               ดังนั้น สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่ไม่ปรากฎอยู่ใน 4191 รหัส ของระเบียบการ แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 หมายความว่า ไม่เปิดรับผ่านแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

               ในแอดมิชชันแต่ละปี มีผู้สมัครแอดมิชชันจำนวนมาก สมัครแอดมิชชัน โดยไม่ได้เช็กองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก และ เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET ,GAT/PAT ที่ตนเองสมัครแอดมิชชัน ซึ่ง สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) มีประกาศไว้อย่างชัดเจนในด้านหลังของปกหน้าระเบียบการแอดมิชชันรวมถึงปกหลังระเบียบการแอดมิชชันว่า “ผู้สมัครต้องมีคะแนนรายวิชาครบตามองค์ประกอบที่แต่ละคณะ/สาขาวิชานั้นๆ กำหนด หากมีคะแนนไม่ครบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชานั้นๆ”

             ดังนั้น ผู้สมัครแอดมิชชัน ที่มีองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกไม่ครบ ในรหัสที่สมัคร จะไม่ผ่านการคัดเลือกในรหัสนั้น

              นอกจากนี้ หลายรหัสในแอดมิชชัน มีการกำหนด เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET ,GAT/PAT ไว้เป็นคุณสมบัติของผู้สมัครแอดมิชชัน โดยกำหนดไว้เป็น เปอร์เซ็นต์ (%)

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET ,GAT/PAT

 

              เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET เช่น  03 = 16 หมายความว่า ผู้สมัครแอดมิชชัน ในรหัสนั้น ต้องมีคะแนน O-NET รายวิชา 03 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ มีคะแนน O-NET รายวิชา 03 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน หรือ

              เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา GAT/PAT เช่น 74 = 40 หมายความว่า ผู้สมัครแอดมิชชัน ในรหัสนั้น ต้องมีคะแนน PAT รายวิชา 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 40% ของคะแนนเต็ม 300 คะแนน คือ มีคะแนน PAT รายวิชา 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน

            ดังนั้น ผู้สมัครแอดมิชชัน ที่มีคะแนน O-NET ,GAT/PAT  ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET ,GAT/PAT ในรหัสที่กำหนด จะไม่ผ่านการคัดเลือกในรหัสนั้น

 

            อีกประเด็นที่ผู้สมัครต้องให้ความสำคัญ คือ หลายรหัสที่เปิดรับผ่านแอดมิชชัน ปีกการับรวมกัน

 

ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

            กรณีรับแยกกัน เช่น รหัส 0071 กับ รหัส 0072 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทั้ง รหัส 0071 และ รหัส 0072

            กรณีปีกการับรวมกัน เช่น รหัส 0073  - 0076 ผู้สมัครมักเข้าใจผิดว่า รับรหัสละ 40 คน ที่ถูกต้อง คือ รหัส 0073  - 0076 รับรวมกัน แค่ 40 คน เท่านั้น ดังนั้นให้ผู้สมัครเลือกสมัครเพียง 1 รหัส ที่ผู้สมัครมีคะแนนสูงที่สุด

 

            – หน้า 234-300 คุณสมบัติผู้สมัคร เช่น ข้อกำหนดด้านสภาพร่างกาย คุณสมบัติทางการศึกษา

              หลาย สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่เปิดรับผ่านแอดมิชชัน มีการกำหนด คุณสมบัติผู้สมัครแอดมิชชันไว้โดยเฉพาะ เช่น ข้อกำหนดด้านสภาพร่างกาย คุณสมบัติทางการศึกษา 

              ข้อกำหนดด้านสภาพร่างกาย เช่น เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก ความผิดปกติของร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อาทิ ความผิดปกติในการเห็นภาพ ตาบอดสี รวมถึงโรคบางชนิดที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

              คุณสมบัติทางการศึกษา เช่น วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนหน่วยกิตของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สายการเรียน การกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีคะแนนมาตรฐานทางภาษาต่างประเทศ อาทิ TU-GET ,TOEFL ,IELTS  เป็นต้น

             กรณี สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ใด ที่เปิดรับผ่านแอดมิชชัน แต่ ไม่มีคุณสมบัติผู้สมัคร เช่น ข้อกำหนดด้านสภาพร่างกาย คุณสมบัติทางการศึกษา ระบุไว้ในระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 หน้า 234-300 หมายความว่า ไม่กำหนดสมบัติผู้สมัครไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย นั้น เปิดรับผู้สมัครทุกวุฒิการศึกษา เปิดรับผู้สมัครรับทุกสายการเรียน

             ดังนั้น ผู้สมัครแอดมิชชัน ที่มีขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงที่กำหนด จะไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์กับ สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพราะ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ผู้ดำเนินการคัดเลือกแอดมิชชัน จะประมวลผลให้เฉพาะคะแนนคัดเลือกของผู้สมัครแอดมิชันเท่านั้น หน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เป็นหน้าที่ของ ผู้สมัครเอง และ สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เอง โดยในแต่ละปีพบว่า มีผู้สมัครแอดมิชชันที่มีปัญหาลักษณะนี้กว่าร้อยราย อย่างไรก็ตาม สมาคมอธิการบดีแห่งประเทีศไทย(สอท.) จะดำเนินการช่วยเหลือได้เพียงแต่พิจารณาคะแนนคัดเลือกในรหัสที่ผู้สมัครแอดมิชชันเลือกไว้เป็นอันดับถัดไปให้เท่านั้น  

 

            – หน้า 301-305 การรับสมัคร ค่าสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

             การรับสมัคร รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ของ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ที่ www.aupt.or.th 

            ค่าสมัคร อันดับที 1 ค่าสมัคร 100 บาท อันดับที่ 2-4 อันดับละ 50 บาท ดังนั้น หากเลือกสมัครครบทั้ง 4 อันดับ ค่าสมัครรวม 250 บาท

             การชำระเงินค่าสมัคร ผ่าน 3 ช่องทาง

            ช่องทางแรก ผ่านธนาคารที่ร่วมรับชำระ เช่น  ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพ ทหารไทย กสิกรไทย กรุงศรีอยุธยา ซีไอเอ็มบีไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาต คิดค่าธรรมเนียมการรับชำระ 15 บาท

            ช่องทางที่สอง ผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ คิดค่าธรรมเนียมการรับชำระ 15 บาท

            ช่องทางที่สาม ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 คิดค่าธรรมเนียมการรับชำระ 10 บาท

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

           สิ่งที่ผู้สมัครแอดมิชชันทำพลาดกันบ่อยที่สุด มักพบในกรณี สมัครแอดมิชชันหลายครั้ง ต้องระวัง!

            ผู้สมัครจะ สมัครแอดมิชชันแค่ครั้งเดียว หรือ สมัครแอดมิชชันหลายครั้ง ก็สามารถทำได้

            กรณี สมัครแอดมิชชันหลายครั้ง สอท. จะยึด ข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เป็น ข้อมูลในการประมวลผล

            กรณีที่ 1  สมัครหลายครั้ง จ่ายใบเดียว เช่น

            สมัครครั้งที่ 1 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9001000

            สมัครครั้งที่ 2 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9001400 (โปรดสังเกต เลขที่สมัครครั้งหลัง จะมากกว่า เลขที่สมัครครั้งก่อนหน้า เสมอ)

            สมัครครั้งที่ 3 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9002500 (โปรดสังเกต เลขที่สมัครครั้งหลัง จะมากกว่า เลขที่สมัครครั้งก่อนหน้า เสมอ)

            หากผู้สมัคร เลือกใบสมัครใบใดใบหนึ่งเพียงใบเดียว ไปชำระเงินค่าสมัคร เช่น นำ ใบสมัครครั้งที่ 2  เลขที่สมัคร 9001400 ไปชำระเงินเพียงใบเดียว 

            ใบสมัครครั้งที่ 1 เลขที่สมัคร 9001000 (ไม่ชำระเงิน)

            ใบสมัครครั้งที่ 2 เลขที่สมัคร 9001400 (ชำระเงิน)

            ใบสมัครครั้งที่ 3 เลขที่สมัคร 9002500 (ไม่ชำระเงิน)

           สอท. จะยึดข้อมูลใน ใบสมัครครั้งที่ 2  เลขที่สมัคร 9001400 เป็น ข้อมูลในการประมวลผล เพราะ ใบสมัครครั้งที่ 2 เป็น ข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 

            กรณีที่ 2 สมัครหลายครั้ง จ่ายหลายใบ เช่น

            สมัครครั้งที่ 1 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9001000

            สมัครครั้งที่ 2 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9001400 (โปรดสังเกต เลขที่สมัครครั้งหลัง จะมากกว่า เลขที่สมัครครั้งก่อนหน้า เสมอ)

            สมัครครั้งที่ 3 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9002500 (โปรดสังเกต เลขที่สมัครครั้งหลัง จะมากกว่า เลขที่สมัครครั้งก่อนหน้า เสมอ)

           หากผู้สมัคร นำใบสมัครครั้งที่ 3  เลขที่สมัคร 9002500 ไปชำระเงินก่อน ต่อมา นำใบสมัครครั้งที่ 2  เลขที่สมัคร 9001400  ไปชำระเงินหลัง ด้วย 

            ใบสมัครครั้งที่ 1 เลขที่สมัคร 9001000 (ไม่ชำระเงิน)

            ใบสมัครครั้งที่ 2 เลขที่สมัคร 9001400 (ชำระเงินหลัง)

            ใบสมัครครั้งที่ 3 เลขที่สมัคร 9002500 (ชำระเงินก่อน)

           สอท. ไม่ได้ยึดข้อมูลใน ใบสมัครครั้งที่ 2 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9001400 (ชำระเงินหลัง) เป็นข้อมูลในการประมวลผล

           สอท. จะยึดข้อมูลใน ใบสมัครครั้งที่ 3 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9002500 เป็นข้อมูลในการประมวลผล เพราะ ใบสมัครครั้งที่ 3 เลขที่สมัคร 9002500 เป็น ข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

           ดังนั้น โปรดระวัง! กรณีที่ 2 สมัครหลายครั้ง จ่ายหลายใบ การชำระเงินก่อน-หลัง ไม่สำคัญ เพราะ สอท. ไม่ได้ยึดข้อมูลตามลำดับการชำระเงิน แต่ สอท. จะยึด ข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด(เลขที่สมัครมากกว่า) ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เป็น ข้อมูลในการประมวลผล

 

            – หน้า 306-308 วิธีการคิดคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

             แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคะแนน ในส่วนของ O-NET โดยในแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ใช้คะแนน O-NET เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกเพียง 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา เท่านั้น

             นอกจากนี้ คะแนน GAT/PAT ที่สามารถนำมาคิดเป็นคะแนนคัดเลือกใน แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558(สอบ พฤศจิกายน 2557) , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558(สอบ มีนาคม 2558) , GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559(สอบ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558)  และ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559(สอบ  มีนาคม 2559) เท่านั้น

            ดังนั้น เด็กซิ่ว ที่จะสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 จะใช้คะแนน O-NET เพียง 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา มาคิดเป็นคะแนนคัดเลือก และสามารถใช้ คะแนน GAT/PAT ระหว่าง ครั้งที่ 1/2558 – 2/2559 มาคิดเป็นคะแนนคัดเลือกได้เท่านั้น

 

            – หน้า 309-505 หลักสูตร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานที่เรียน

             บางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึง สถานที่จัดการเรียนในบางหลักสูตร ในแต่ละชั้นปีอาจจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่เรียนหรือวิทยาเขตที่เรียนแตกต่างกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สมัครแอดมิชชันต้องทราบล่วงหน้าก่อนตัดสินใจสมัคร

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            - สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดให้ดาวน์โหลด โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 แล้ว คลิกที่นี่

            - เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

            - Website : สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คลิกที่นี

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิชชัน ของ Admission Premium 

          –  Admission Premium  เลือกคณะ เลือกอนาคต อัพเดทข้อมูล โปรแกรมช่วยแอดมิชชัน ตามระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 แล้ว วิเคราะห์แนวโน้มคะแนนแอดมิชชันและโอกาสติดอย่างมีคุณภาพ ด้วย Admission Genius และ จำลองการแอดมิชชัน Admission Simulator เปิดให้ใช้งานฟรี! แล้ววันนี้ เด็กแอดฯ 59 ห้ามพลาด! ไปใช้กันเลย คลิกที่นี่ 

 โปรแกรมช่วยแอดมิชชัน Admission Premium

 

P'Dome