โพสเมื่อ 06/05/2016 เวลา 1:54 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 71679

ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

ข้อมูลในบทความนี้ เป็น ข้อมูลในปีการศึกษา 2559 (ปีที่ผ่านมา)

ขณะนี้พี่โดมได้อัปเดตข้อมูลปีล่าสุด! 

ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

ให้แล้ว คลิกที่นี่ 

 

………………………………………………………………………….

ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

           สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) เปิดให้ดาวน์โหลด ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 แล้ว คลิกที่นี่  (ไฟล์ .rar)

          ดาวน์โหลด ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 แบบไฟล์ .PDF เพื่อความสะดวกในการเปิดอ่านผ่าน  Tablet / Smartphone  คลิกที่นี่ (ลิงก์ของ สอท.) หรือ คลิกที่นี่  (ลิงก์สำรอง 1)  หรือ คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง 2) 

 

 

ประกาศเพิ่มเติมจำนวนรับ

            – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปรับเพิ่มจำนวนรับ คลิกที่นี่  

            – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปรับเพิ่มจำนวนรับ คลิกที่นี่ 

            – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรับเพิ่มจำนวนรับ คลิกที่นี่  

 

ประกาศแก้ไขข้อความ

            – ใบแทรก 1 หนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

            – ใบแทรก 2 หนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

            – ใบแทรก 3 หนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

 

 

 

ความสำคัญของ ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

New-222

 


– ปกหน้า และ ปกหลัง ระเบียบการแอดมิชชัน

               ผู้สมัครแอดมิชชันจำนวนมากเข้าใจผิดว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกแอดมิชชัน แต่ที่ถูกต้องคือ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) เป็นผู้ผู้ดำเนินการคัดเลือกแอดมิชชัน ดังนั้นเมื่อมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับแอดมิชชัน ผู้สมัครแอดมิชชัน ต้องติดต่อ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

               website : www.aupt.or.th

               facebook : สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

               โทร : 02-354-5150 ถึง 02-354-5152

               อีเมล : contact@aupt.or.th

 

            – ด้านหลังของปกหน้า และ ปกหลัง ระเบียบการแอดมิชชัน

               ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ภายในปีการศึกษา 2558 (ภายใน 15 พฤษภาคม 2559)

              ดังนั้น ผู้สมัครแอดมิชชัน ที่สำเร็จการศึกษาไม่ทันภายในกำหนด คือ 15 พฤษภาคม 2559 จะขาดคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

            – หน้า 3-4 ปฏิทินการคัดเลือก แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

                ผู้สมัครแอดมิชชันส่วนใหญ่มักให้ความสนใจ เฉพาะ กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559 , กำหนดการชำระเงินค่าสมัครระหว่างวันที่ 10-19 พฤษภาคม 2559 และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2559 จนละเลยขั้นตอนสำคัญ ๆ เช่น การตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือก การตรวจสอบสถานะการมีสิทธิ์เข้าคัดเลือกหรือถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559

 

            – หน้า 8-233 สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก และ เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET ,GAT/PAT

               สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่เปิดรับผ่าน แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 88 สถาบัน 754 คณะ/สาขาวิชา 4191 รหัส 

               ดังนั้น สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่ไม่ปรากฎอยู่ใน 4191 รหัส ของระเบียบการ แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 หมายความว่า ไม่เปิดรับผ่านแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

               ในแอดมิชชันแต่ละปี มีผู้สมัครแอดมิชชันจำนวนมาก สมัครแอดมิชชัน โดยไม่ได้เช็กองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก และ เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET ,GAT/PAT ที่ตนเองสมัครแอดมิชชัน ซึ่ง สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) มีประกาศไว้อย่างชัดเจนในด้านหลังของปกหน้าระเบียบการแอดมิชชันรวมถึงปกหลังระเบียบการแอดมิชชันว่า “ผู้สมัครต้องมีคะแนนรายวิชาครบตามองค์ประกอบที่แต่ละคณะ/สาขาวิชานั้นๆ กำหนด หากมีคะแนนไม่ครบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชานั้นๆ”

             ดังนั้น ผู้สมัครแอดมิชชัน ที่มีองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกไม่ครบ ในรหัสที่สมัคร จะไม่ผ่านการคัดเลือกในรหัสนั้น

              นอกจากนี้ หลายรหัสในแอดมิชชัน มีการกำหนด เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET ,GAT/PAT ไว้เป็นคุณสมบัติของผู้สมัครแอดมิชชัน โดยกำหนดไว้เป็น เปอร์เซ็นต์ (%)

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET ,GAT/PAT

 

              เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET เช่น  03 = 16 หมายความว่า ผู้สมัครแอดมิชชัน ในรหัสนั้น ต้องมีคะแนน O-NET รายวิชา 03 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ มีคะแนน O-NET รายวิชา 03 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน หรือ

              เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา GAT/PAT เช่น 74 = 40 หมายความว่า ผู้สมัครแอดมิชชัน ในรหัสนั้น ต้องมีคะแนน PAT รายวิชา 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 40% ของคะแนนเต็ม 300 คะแนน คือ มีคะแนน PAT รายวิชา 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน

            ดังนั้น ผู้สมัครแอดมิชชัน ที่มีคะแนน O-NET ,GAT/PAT  ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชา O-NET ,GAT/PAT ในรหัสที่กำหนด จะไม่ผ่านการคัดเลือกในรหัสนั้น

 

            อีกประเด็นที่ผู้สมัครต้องให้ความสำคัญ คือ หลายรหัสที่เปิดรับผ่านแอดมิชชัน ปีกการับรวมกัน

 

ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

            กรณีรับแยกกัน เช่น รหัส 0071 กับ รหัส 0072 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทั้ง รหัส 0071 และ รหัส 0072

            กรณีปีกการับรวมกัน เช่น รหัส 0073  - 0076 ผู้สมัครมักเข้าใจผิดว่า รับรหัสละ 40 คน ที่ถูกต้อง คือ รหัส 0073  - 0076 รับรวมกัน แค่ 40 คน เท่านั้น ดังนั้นให้ผู้สมัครเลือกสมัครเพียง 1 รหัส ที่ผู้สมัครมีคะแนนสูงที่สุด

 

            – หน้า 234-300 คุณสมบัติผู้สมัคร เช่น ข้อกำหนดด้านสภาพร่างกาย คุณสมบัติทางการศึกษา

              หลาย สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่เปิดรับผ่านแอดมิชชัน มีการกำหนด คุณสมบัติผู้สมัครแอดมิชชันไว้โดยเฉพาะ เช่น ข้อกำหนดด้านสภาพร่างกาย คุณสมบัติทางการศึกษา 

              ข้อกำหนดด้านสภาพร่างกาย เช่น เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก ความผิดปกติของร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อาทิ ความผิดปกติในการเห็นภาพ ตาบอดสี รวมถึงโรคบางชนิดที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

              คุณสมบัติทางการศึกษา เช่น วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนหน่วยกิตของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สายการเรียน การกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีคะแนนมาตรฐานทางภาษาต่างประเทศ อาทิ TU-GET ,TOEFL ,IELTS  เป็นต้น

             กรณี สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ใด ที่เปิดรับผ่านแอดมิชชัน แต่ ไม่มีคุณสมบัติผู้สมัคร เช่น ข้อกำหนดด้านสภาพร่างกาย คุณสมบัติทางการศึกษา ระบุไว้ในระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 หน้า 234-300 หมายความว่า ไม่กำหนดสมบัติผู้สมัครไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย นั้น เปิดรับผู้สมัครทุกวุฒิการศึกษา เปิดรับผู้สมัครรับทุกสายการเรียน

             ดังนั้น ผู้สมัครแอดมิชชัน ที่มีขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงที่กำหนด จะไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์กับ สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพราะ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ผู้ดำเนินการคัดเลือกแอดมิชชัน จะประมวลผลให้เฉพาะคะแนนคัดเลือกของผู้สมัครแอดมิชันเท่านั้น หน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เป็นหน้าที่ของ ผู้สมัครเอง และ สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เอง โดยในแต่ละปีพบว่า มีผู้สมัครแอดมิชชันที่มีปัญหาลักษณะนี้กว่าร้อยราย อย่างไรก็ตาม สมาคมอธิการบดีแห่งประเทีศไทย(สอท.) จะดำเนินการช่วยเหลือได้เพียงแต่พิจารณาคะแนนคัดเลือกในรหัสที่ผู้สมัครแอดมิชชันเลือกไว้เป็นอันดับถัดไปให้เท่านั้น  

 

            – หน้า 301-305 การรับสมัคร ค่าสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

             การรับสมัคร รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ของ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ที่ www.aupt.or.th 

            ค่าสมัคร อันดับที 1 ค่าสมัคร 100 บาท อันดับที่ 2-4 อันดับละ 50 บาท ดังนั้น หากเลือกสมัครครบทั้ง 4 อันดับ ค่าสมัครรวม 250 บาท

             การชำระเงินค่าสมัคร ผ่าน 3 ช่องทาง

            ช่องทางแรก ผ่านธนาคารที่ร่วมรับชำระ เช่น  ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพ ทหารไทย กสิกรไทย กรุงศรีอยุธยา ซีไอเอ็มบีไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาต คิดค่าธรรมเนียมการรับชำระ 15 บาท

            ช่องทางที่สอง ผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ คิดค่าธรรมเนียมการรับชำระ 15 บาท

            ช่องทางที่สาม ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 คิดค่าธรรมเนียมการรับชำระ 10 บาท

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

           สิ่งที่ผู้สมัครแอดมิชชันทำพลาดกันบ่อยที่สุด มักพบในกรณี สมัครแอดมิชชันหลายครั้ง ต้องระวัง!

            ผู้สมัครจะ สมัครแอดมิชชันแค่ครั้งเดียว หรือ สมัครแอดมิชชันหลายครั้ง ก็สามารถทำได้

            กรณี สมัครแอดมิชชันหลายครั้ง สอท. จะยึด ข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เป็น ข้อมูลในการประมวลผล

            กรณีที่ 1  สมัครหลายครั้ง จ่ายใบเดียว เช่น

            สมัครครั้งที่ 1 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9001000

            สมัครครั้งที่ 2 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9001400 (โปรดสังเกต เลขที่สมัครครั้งหลัง จะมากกว่า เลขที่สมัครครั้งก่อนหน้า เสมอ)

            สมัครครั้งที่ 3 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9002500 (โปรดสังเกต เลขที่สมัครครั้งหลัง จะมากกว่า เลขที่สมัครครั้งก่อนหน้า เสมอ)

            หากผู้สมัคร เลือกใบสมัครใบใดใบหนึ่งเพียงใบเดียว ไปชำระเงินค่าสมัคร เช่น นำ ใบสมัครครั้งที่ 2  เลขที่สมัคร 9001400 ไปชำระเงินเพียงใบเดียว 

            ใบสมัครครั้งที่ 1 เลขที่สมัคร 9001000 (ไม่ชำระเงิน)

            ใบสมัครครั้งที่ 2 เลขที่สมัคร 9001400 (ชำระเงิน)

            ใบสมัครครั้งที่ 3 เลขที่สมัคร 9002500 (ไม่ชำระเงิน)

           สอท. จะยึดข้อมูลใน ใบสมัครครั้งที่ 2  เลขที่สมัคร 9001400 เป็น ข้อมูลในการประมวลผล เพราะ ใบสมัครครั้งที่ 2 เป็น ข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 

            กรณีที่ 2 สมัครหลายครั้ง จ่ายหลายใบ เช่น

            สมัครครั้งที่ 1 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9001000

            สมัครครั้งที่ 2 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9001400 (โปรดสังเกต เลขที่สมัครครั้งหลัง จะมากกว่า เลขที่สมัครครั้งก่อนหน้า เสมอ)

            สมัครครั้งที่ 3 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9002500 (โปรดสังเกต เลขที่สมัครครั้งหลัง จะมากกว่า เลขที่สมัครครั้งก่อนหน้า เสมอ)

           หากผู้สมัคร นำใบสมัครครั้งที่ 3  เลขที่สมัคร 9002500 ไปชำระเงินก่อน ต่อมา นำใบสมัครครั้งที่ 2  เลขที่สมัคร 9001400  ไปชำระเงินหลัง ด้วย 

            ใบสมัครครั้งที่ 1 เลขที่สมัคร 9001000 (ไม่ชำระเงิน)

            ใบสมัครครั้งที่ 2 เลขที่สมัคร 9001400 (ชำระเงินหลัง)

            ใบสมัครครั้งที่ 3 เลขที่สมัคร 9002500 (ชำระเงินก่อน)

           สอท. ไม่ได้ยึดข้อมูลใน ใบสมัครครั้งที่ 2 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9001400 (ชำระเงินหลัง) เป็นข้อมูลในการประมวลผล

           สอท. จะยึดข้อมูลใน ใบสมัครครั้งที่ 3 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9002500 เป็นข้อมูลในการประมวลผล เพราะ ใบสมัครครั้งที่ 3 เลขที่สมัคร 9002500 เป็น ข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

           ดังนั้น โปรดระวัง! กรณีที่ 2 สมัครหลายครั้ง จ่ายหลายใบ การชำระเงินก่อน-หลัง ไม่สำคัญ เพราะ สอท. ไม่ได้ยึดข้อมูลตามลำดับการชำระเงิน แต่ สอท. จะยึด ข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด(เลขที่สมัครมากกว่า) ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เป็น ข้อมูลในการประมวลผล

 

            – หน้า 306-308 วิธีการคิดคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

             แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคะแนน ในส่วนของ O-NET โดยในแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ใช้คะแนน O-NET เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกเพียง 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา เท่านั้น

             นอกจากนี้ คะแนน GAT/PAT ที่สามารถนำมาคิดเป็นคะแนนคัดเลือกใน แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558(สอบ พฤศจิกายน 2557) , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558(สอบ มีนาคม 2558) , GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559(สอบ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558)  และ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559(สอบ  มีนาคม 2559) เท่านั้น

            ดังนั้น เด็กซิ่ว ที่จะสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 จะใช้คะแนน O-NET เพียง 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา มาคิดเป็นคะแนนคัดเลือก และสามารถใช้ คะแนน GAT/PAT ระหว่าง ครั้งที่ 1/2558 – 2/2559 มาคิดเป็นคะแนนคัดเลือกได้เท่านั้น

 

            – หน้า 309-505 หลักสูตร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานที่เรียน

             บางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึง สถานที่จัดการเรียนในบางหลักสูตร ในแต่ละชั้นปีอาจจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่เรียนหรือวิทยาเขตที่เรียนแตกต่างกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สมัครแอดมิชชันต้องทราบล่วงหน้าก่อนตัดสินใจสมัคร

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            - สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดให้ดาวน์โหลด โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 แล้ว คลิกที่นี่

            - เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

            - Website : สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คลิกที่นี

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิชชัน ของ Admission Premium 

          –  Admission Premium  เลือกคณะ เลือกอนาคต อัพเดทข้อมูล โปรแกรมช่วยแอดมิชชัน ตามระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 แล้ว วิเคราะห์แนวโน้มคะแนนแอดมิชชันและโอกาสติดอย่างมีคุณภาพ ด้วย Admission Genius และ จำลองการแอดมิชชัน Admission Simulator เปิดให้ใช้งานฟรี! แล้ววันนี้ เด็กแอดฯ 59 ห้ามพลาด! ไปใช้กันเลย คลิกที่นี่ 

 โปรแกรมช่วยแอดมิชชัน Admission Premium

 

P'Dome