โพสเมื่อ 07/02/2017 เวลา 6:56 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1154

โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านโครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

วิศวะ ศิลปากร 3

 

จำนวนที่รับ

           – สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จำนวน 50 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.5

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลคะแนนมาตราฐาน(Si) ของคะแนน GAT/PAT ที่ยังมีอายุ ระหว่าง ครั้งที่ 1/2559-2/2560 

วิศวะ ศิลปากร 4

 

           – การสอบสัมภาษณ์

 

พี่โดมแนะน้อง

           – โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่    

           – Website : โครงการเพิ่มพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่ 

 

P'Dome