โพสเมื่อ 25/11/2016 เวลา 2:11 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1301

รับตรง สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560

 

            วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a-1

 

จำนวนที่รับ

           - รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 10 คน

           - รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป จำนวน 20 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

           - กำลังศึกษา ม.6 จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ถึงวันรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75 

           - มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (IBT)  ไม่น้อยกว่า  60 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า  60 หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ

           - มีผลคะแนนทดสอบ GAT ไม่น้อยกว่า  70% และ PAT1 ไม่น้อยกว่า  120 คะแนน และ PAT2 ไม่น้อยกว่า  120 คะแนน หรือ SAT Subject Test  วิชา Mathematics Level 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 550 และ Biology(Molecular) มากกว่าหรือเท่ากับ 550

           นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป

           - อายุ 16-24 ปี

           - กำลังศึกษา ม.ปลาย จากระบบโรงเรียนปกติ หรือระบบโรงเรียนนานาชาติ ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ถึงวันรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75  หรือเทียบเท่า

           - กำสำเร็จการศึกษา ม.ปลาย  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.75  หรือเทียบเท่า

           - มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (IBT)  ไม่น้อยกว่า  60 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า  60 หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ

           - มีผลคะแนนทดสอบ GAT ไม่น้อยกว่า  70% และ PAT1 ไม่น้อยกว่า  120 คะแนน และ PAT2 ไม่น้อยกว่า  120 คะแนน หรือ SAT Subject Test  วิชา Mathematics Level 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 550 และ Biology(Molecular) มากกว่าหรือเท่ากับ 550

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - ผลคะแนนสอบมาตรฐานตามที่กำหนดเป็นคุณสมบัติผู้สมัคร

           - การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

 

พี่โดมแนะน้อง

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

         - Website : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คลิกที่นี่  

 

P'Dome