โพสเมื่อ 30/05/2016 เวลา 11:49 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 31829

20 อันดับคณะ/สาขา ที่มีผู้สมัครมากที่สุด ใน แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

20 อันดับคณะ/สาขา ที่มีผู้สมัครมากที่สุด ใน แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

           ศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยผ่าน มติชน ว่า ตามที่ สอท. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 มี ผู้สมัครและชำระเงิน รวม 104,297 คน 

 

          ศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์ อุดม คชินทร กล่าวต่ออีกว่า 20 อันดับคณะ/สาขา ที่มีผู้สมัครมากที่สุด ใน แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

          1.คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมัคร 1,405 คน

          2.คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา สมัคร 1,335 คน

          3.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัคร 1,332 คน

          4.คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สมัคร 1,301 คน

          5.คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมัคร 1,267 คน

          6.คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัคร 1,193 คน

          7.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัคร 1,177 คน

          8.สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเซ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมัคร 1,170 คน

          9.คณะพยาบาลศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัคร 1,150 คน

          10.คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ) ใน 8 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมัคร 1,098 คน

          12.คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  1,079 คน

          13.คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร สมัคร 966 คน

          14.คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ สัตวบาล ฯลฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัคร 949 คน

          15.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัคร 914 คน

          16.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมัคร 898 คน

          17.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา สมัคร 888 คน

          18.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สมัคร 865 คน

          19.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัคร 842 คน

          20.คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัคร 839 คน

 

          สอท. กำหนด ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน เว็บไซต์ผู้ร่วมประกาศผล และ เว็บไซต์ สอท.

 

P'Dome