โพสเมื่อ 04/04/2017 เวลา 2:05 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2220

รับตรง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

 

           คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

          โครงการนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับตรง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

 

          โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

3 จว มข

 

 

จำนวนรับ

          โครงการนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 คน

           - สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 2 คน 

          โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

           - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 คน (จังหวัดปัตตานี 1 คน, ยะลา 1 คน และนราธิวาส 1 คน)

           - สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 3 คน (จังหวัดปัตตานี 1 คน, ยะลา 1 คน และนราธิวาส 1 คน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          โครงการนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           - กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์

           - ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50

           - ต้องผ่านการคัดเลือกพร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาจาก อบต. ตลอดหลักสูตรการศึกษา

          โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

           - กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์

           - ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50

           - มีภูมิลำเนาและรับการศึกษาจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และต้องผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จังหวัดนราธิวาส ยะลาและปัตตานี (โดยให้พิจารณาจากภูมิลำเนาของผู้สมัครเป็นสำคัญ)

 

เกณฑ์การคัดเลือก

          โครงการนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           ผู้สมัครสอบต้องมีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30% จึงจะนำมาพิจารณาด้วยน้ำหนักคะแนนดังต่อไปนี้

           - คะแนน O-NET คิดเป็น 45% ประกอบไปด้วย

              ภาษาไทย (7.5%),

              สังคมศึกษา (7.5%),

              ภาษาอังกฤษ (10%),

              คณิตศาสตร์ (10%)

              วิทยาศาสตร์ (10%)

           - คะแนนการทดสอบ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คิด เป็น 45%

           - คะแนนสอบสัมภาษณ์ คิดเป็น 10%

         โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

           - ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อดำเนินการคัดเลือก และส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมหลักฐาน มาที่คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

พี่โดมแนะน้อง

           -  โครงการนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครและใบสมัคร โครงการนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิกที่นี่ 

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครและใบสมัคร โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส คลิกที่นี่ 

           - Website : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่ 

 

P'Dome