โพสเมื่อ 20/05/2015 เวลา 8:44 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 345913

รวมรับตรง หลังแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2558

 

รวมรับตรง หลังแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2558

 

 

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           - จำนวนที่รับ :  8 คน

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 17-22 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - น้องๆสามารถติดตาม อัพเดทโครงการรับตรง หลังแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ที่กำลังเปิดรับสมัคร ได้อย่างต่อเนื่อง จาก Timeline  ที่ P-Dome.com

Timeline P-Dome.com

……………………………………………………………………………………………………………..

โครงการที่หมดเขตรับสมัครแล้ว

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          – จำนวนที่รับ :  30 คน

          – กำหนดการรับสมัคร  :  7-20 พฤษภาคม 2558

          - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

รับตรง สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ (ความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด) มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งที่ 2)

           - กำหนดการรับสมัคร : 1-20 พฤษภาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           - จำนวนที่รับ :  6 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ : 8 เมษายน 2558 – 15 พฤษภาคม 2558 (ขยายเวลารับสมัครถึง 22 พฤษภาคม 2558)

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

            - เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

ระบบสอบกลาง สถาบันพระบรมราชชนก

           - กำหนดการรับสมัคร : 8 – 22 พฤษภาคม 2558

           - ดาวนโหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

           - จำนวนที่รับ :  100 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 30 เมษายน 2558 – 22 พฤษภาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ปฏิทินการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          - จำนวนที่รับ :  2 คณะ รวม 185 คน

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 18-25 พฤษภาคม 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โควตา (รอบที่ 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

         - กำหนดการรับสมัคร  : หมดเขต 25 พฤษภาคม 2558

          - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

ระบบรับตรง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ(ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยศิลปากร

           - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : 16 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 16 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

ระบบรับตรง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ วิทยาลัยนานาชาติ(ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยศิลปากร

           - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : 16 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 16 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

หลักสูตรนานาชาติ-สองปริญญา สาขาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สถาบันวาแตล รอบที่ 1 (รับสมัครผ่าน สถาบันวาแตล)

           - จำนวนที่รับ :  120 คน

           - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : 27 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 27 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม หลักสูตรนานาชาติ (GSSE) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอบที่ 3 )

          – กำหนดการรับสมัคร  : หมดเขต 28 พฤษภาคม 2558

          - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

           - จำนวนที่รับ :  80 คน

           - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : 16 เมษายน ถึง 22 พฤษภาคม 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 16 เมษายน ถึง 29 พฤษภาคม 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการสาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – จำนวนที่รับ :  80 คน

          – กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : 1 พฤศจิกายน 2557 – 22 พฤษภาคม 2558

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 1 พฤศจิกายน 2557 – 29 พฤษภาคม 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

ระบบรับตรง (รอบ 3) ภาคปกติ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          – จำนวนที่รับ : 30 คน

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง  : 18-29 พฤษภาคม 2558

          - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

รับตรง ระบบปกติ(คณะดำเนินการเอง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            - จำนวนที่รับ : 66 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  :  1 เมษายน 2558 29 พฤษภาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่  

 

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

          – จำนวนที่รับ : 30 คน

          – กำหนดการรับสมัคร : 14 พฤศจิกายน 2557 –  29 พฤษภาคม 2558

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โควตาพิเศษตามนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          – จำนวนที่รับ :  21 สาขาวิชา รวม 450 คน

          – กำหนดการรับสมัค  : 18-29 พฤษภาคม 2558 (ขยายเวลารับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น.)

          - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการรับโดยวิธีพิเศษ(สอบตรง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            – จำนวนที่รับ :  250 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 1 มีนาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2558

           - กำหนดการส่งใบสมัครและชำระเงิน : 10 มีนาคม  31 พฤษภาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบสอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

            – จำนวนที่รับ :  4 คณะ รวม 2,287 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 1-31 พฤษภาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

ระบบรับตรง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 4)

           - จำนวนที่รับ : 1 สาขาวิชา รวม 30 คน

           - กำหนดการรับสมัคร :วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           - จำนวนที่รับ :  90 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ :  30 เมษายน 2558 - 3 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

          – กำหนดการรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2558 –  4 มิถุนายน 2558

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิค สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

           - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : 20 เมษายน 2558 – 29 พฤษภาคม 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 20 เมษายน 2558 – 5 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ปฏิทินการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง (กรณีพิเศษ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

           - จำนวนที่รับ :  15 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง :  23 พฤษภาคม 2558 - 6 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (รอบที่ 2)

           - จำนวนที่รับ : 7 สาขาวิชา รวม 350 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 12 พฤษภาคม 2558 – 8 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง ประเภทรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ครั้งที่ 4)

           - จำนวนที่รับ : 9 สำนักวิชา รวม 1,605 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 31 มีนาคม 2558 – 8 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

           - จำนวนที่รับ : 4 กลุ่มวิชา รวม 160 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : หมดเขต 8 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง (เพิ่มเติม) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           - จำนวนที่รับ :  50 คน

           - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ :  25 พฤษภาคม 2558 - 6 มิถุนายน 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง :  25 พฤษภาคม 2558 - 9 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการตั้งใจดี มีที่เรียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม)

           - จำนวนที่รับ : 2 คณะ รวม  750 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : หมดเขต 9 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           - จำนวนที่รับ : 50 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง  : 6 – 9 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการพิเศษ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           - จำนวนที่รับ :  100 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์และทางไปรษณีย์ : 16 มีนาคม 2558 – 29 พฤษภาคม 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 16 มีนาคม 2558 – 10 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่   

 

โครงการพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           - จำนวนที่รับ :  35 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์และทางไปรษณีย์ : 16 มีนาคม 2558 – 29 พฤษภาคม 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 16 มีนาคม 2558 – 10 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่   

 

โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           - จำนวนที่รับ :  25 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์และทางไปรษณีย์ : 16 มีนาคม 2558 – 29 พฤษภาคม 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 16 มีนาคม 2558 – 10 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่  

 

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

           - จำนวนที่รับ :  30 คน

           - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : 1 พฤษภาคม 2558 - 5 มิถุนายน 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 1 พฤษภาคม 2558 - 10 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รอบที่ 2)

           - จำนวนที่รับ 60 คน

           - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 – 8 มิถุนายน  2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 – 10 มิถุนายน  2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่  

 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รอบที่ 2)

           - จำนวนที่รับ 37 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ : 27 พฤษภาคม 2558 – 10 มิถุนายน  2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง รอบที่ 3 (พิเศษ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ : 6 – 10 มิถุนายน  2558

            - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           - จำนวนที่รับ : 20 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ : 1 – 10 มิถุนายน  2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           - จำนวนที่รับ : 120 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 1 พฤษภาคม 2558 – 10 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

            - จำนวนที่รับ : 80 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 8 เมษายน 2558 – 10 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 2)

           - จำนวนที่รับ : 5 สาขาวิชา รวม 275 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 1 – 10 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

           - จำนวนที่รับ : 120 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง  : 2 – 10 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

           - จำนวนที่รับ : 25 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 14 พฤษภาคม 2558 – 10 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รอบที่ 2)

           - จำนวนที่รับ :  60 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : พฤษภาคม 2558 – 10 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - ดาวน์โหลด กำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รอบที่ 2)

           - จำนวนที่รับ :  60 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : พฤษภาคม 2558 – 10 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - ดาวน์โหลด กำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการพิเศษ สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รอบที่ 2)

           - จำนวนที่รับ :  60 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : พฤษภาคม 2558 – 10 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - ดาวน์โหลด กำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่   

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

           - จำนวนที่รับ : 4 สาขาวิชา รวม 113 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 1 พฤษภาคม 2558 – 11 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

           - จำนวนที่รับ : 100 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 1 – 11 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           - จำนวนที่รับ :  75 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 1 พฤษภาคม 2558 – 11 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           - จำนวนที่รับ :  60 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 1 พฤษภาคม 2558 – 11 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

           - จำนวนที่รับ :  80 คน

           - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : หมดเขต 8 มิถุนายน 2558 

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 2– 12 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด รายเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           - จำนวนที่รับ : 30 คน

           - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์: 18 พฤษภาคม 2558 – 10 มิถุนายน 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 18 พฤษภาคม 2558 – 12 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           - จำนวนที่รับ : 5 สาขาวิชา รวม  155 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 5 – 12 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รอบที่ 2)

           - จำนวนที่รับ : 2 สาขา รวม 20 คน

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : วันที่ 8 – 12 มิถุนายน  2558

          – กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : หมดเขต 12 มิถุนายน  2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่  

 

รับตรง แบบพิเศษ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รอบที่ 2)

           - จำนวนที่รับ : 3 สาขา รวม 24 คน

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : วันที่ 8 – 12 มิถุนายน  2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่  

 

โครงการนานาชาติ (AIIP) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industrial Innovation and Technology) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (รอบที่ 2)

           - จำนวนที่รับ :  30 คน

          – กำหนดการรับสมัคร  : 20 พฤษภาคม 2558 –  12 มิถุนายน 2558

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ (IAC) คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

          – จำนวนที่รับ :  70 คน

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : ขยายวันรับสมัครไปจนถึง 12 มิถุนายน 2558

          – กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : ขยายวันรับสมัครไปจนถึง 12 มิถุนายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - ดาวน์โหลด กำหนดการคัดเลือกใหม่(หลังขยายวันรับสมัคร) คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

           - จำนวนที่รับ : 60 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 10 เมษายน 2558 – 14 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการภาคพิเศษ รอบ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

           - จำนวนที่รับ : 4 สาขาวิชา รวม  60 คน

           - กำหนดการรับสมัครทาง E-mail : 5– 14 มิถุนายน 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 5– 14 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

ระบบรับตรง  : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (รอบที่ 4)

           - จำนวนที่รับ : 5 สาขาวิชา รวม 140 คน

           - กำหนดการรับสมัคร :วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 - 15 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โควต้านักกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           - จำนวนที่รับ : 62 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 14 พฤษภาคม 2558 – 15 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (SPD) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)

          – จำนวนที่รับ : 60 คน

          - รับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2558 – 15 มิถุนายน 2558

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กลุ่มที่ 2)

           - จำนวนที่รับ : 50 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 1 พฤษภาคม 2558 – 15 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และการจัดการ(ตรีควบโท), วิทยาการประกันภัย, คณิตศาสตร์, สถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กลุ่มที่ 2)

           - จำนวนที่รับ : 235 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 1 พฤษภาคม 2558 – 15 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบำบัดทดแทนไต วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

           - จำนวนที่รับ : 45 คน

          - กำหนดการรับสมัคร : หมดเขต 15 มิถุนายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการสมทบพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

           - จำนวนที่รับ : 8 คณะ รวม 960 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 21 เมษายน 2558 - 15 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (รอบที่ 2)

           - จำนวนที่รับ :  90 คน

           - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ :  18 พฤษภาคม 2558 – 8 มิถุนายน 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 18 พฤษภาคม 2558 – 16 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           - จำนวนที่รับ :  20 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : หมดเขต 16 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            – จำนวนที่รับ :  15 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : หมดเขต 16 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง (เพิ่มเติม) หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

           - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์: 1 เมษายน 2558 – 10 มิถุนายน 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 1 เมษายน 2558 – 17 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด คำสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ คลิกที่นี่ และคำชี้แจงการสมัครทางไปรษณีย์ คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (iSC) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)

          - จำนวนที่รับ : 50 คน

          – กำหนดการรับสมัคร : 1 พฤษภาคม 2558 – 17 มิถุนายน 2558

          - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (IDD) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอบที่ 4)

          - จำนวนที่รับ : 70 คน

          – กำหนดการรับสมัคร :  18 พฤษภาคม 2558 – 17 มิถุนายน 2558

          - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 16-17 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (รอบที่ 3)

           - จำนวนที่รับ : 5 สาขาวิชา รวม  155 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 16 – 17 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (CDT) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอบที่ 4)

          - จำนวนที่รับ : 30 คน

          – กำหนดการรับสมัคร :  18 พฤษภาคม 2558 – 17 มิถุนายน 2558

          - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการนานาชาติ (AIIP) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industrial Innovation and Technology) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (รอบสุดท้าย)

           - จำนวนที่รับ :  20 คน

          – กำหนดการรับสมัคร  : 16 – 18 มิถุนายน 2558

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โควตารับตรงเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

           - จำนวนที่รับ :  5 คณะ รวม 440 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 16– 18 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โควตารับตรง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

           - จำนวนที่รับ :  80 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 12 – 18 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (รอบที่ 3)

         - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ : หมดเขต 15 มิถุนายน 2558

         - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์: หมดเขต 15 มิถุนายน 2558

         - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง  : หมดเขต 19 มิถุนายน 2558

          - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

รับตรง(เพิ่มเติม) สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

           - จำนวนที่รับ :  8 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง :  16 – 19 มิถุนายน 2558

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

         – กำหนดการรับสมัคร  : หมดเขต 19 มิถุนายน 2558

          - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

รับตรง โดยการสอบข้อเขียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

         – กำหนดการรับสมัคร  : หมดเขต 19 มิถุนายน 2558

          - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

รับตรง ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

           - จำนวนที่รับ :  8 สาขาวิชา

           - กำหนดการรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2558 – 19 มิถุนายน 2558

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง ประเภทรับตรง (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

           - จำนวนที่รับ :  6 คณะ รวม 2,755 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 15 มกราคม 2558 – 19 มิถุนายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

           - จำนวนที่รับ :  30 คน

          - กำหนดการรับสมัคร : 3 – 19 มิถุนายน 2558

          - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่  

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions)

           - จำนวนที่รับ :  10 คณะ รวม 930 คน 

          - กำหนดการรับสมัคร : 13 – 19 มิถุนายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - จำนวนที่รับ : 11 คณะ/วิทยาลัย รวม 512 คน

          – กำหนดการรับสมัคร :  1 – 20 มิถุนายน 2558

          - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการคัดเลือกตรง(เพิ่มเติม) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด(สหกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          – กำหนดการรับสมัคร :  หมดเขต 21 มิถุนายน 2558

          - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ (UDDI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รอบที่ 4)

          - จำนวนที่รับ : ไม่เกิน 30 คน

          - กำหนดการรับรับสมัคร : 8-21 มิถุนายน 2558

          - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการ Direct Admission (เพิ่มเติม)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

           - จำนวนที่รับ : 4 สาขาวิชา

          – กำหนดการรับสมัคร :  9-21 มิถุนายน 2558

          - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรีและโครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ : 5 -  22 มิถุนายน 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง  : 5 -  22 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           - กำหนดการรับสมัคร  : 2– 22 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

           - กำหนดการรับสมัคร  : 5– 22 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา

           - จำนวนที่รับ :  10 คณะ รวม 1,803 คน

           - กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1 : 30 เมษายน 2558 – 20 พฤษภาคม 2558

           - กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 2 : 30 พฤษภาคม 2558 - 24 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง(เพิ่มเติม) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

           - จำนวนที่รับ :  17 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง :  16 – 24 มิถุนายน 2558

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

           - จำนวนที่รับ : 50 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 18 – 24 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

           - จำนวนที่รับ : 3 คณะ รวม  315 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ :  30 พฤษภาคม 2558 - 24 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ครั้งที่ 3)

           - จำนวนที่รับ : 12 สาขา รวม  270 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ :  หมดเขต 24 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

           - จำนวนที่รับ :  30 คน

           - กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 : 12-22 พฤษภาคม 2558

           - กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 : 23 พฤษภาคม 2558 - 10 มิถุนายน 2558

           - กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 3 : 11 - 25 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการรับตรง เพิ่มเติม คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

           - จำนวนที่รับ : 3 สาขา รวม  23 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง :  22-26 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรงวิธีทั่วไป มหาวิทยาลัยทักษิณ (ครั้งที่ 3)

           - จำนวนที่รับ : 22 สาขา รวม  199 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ :  หมดเขต 26 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           - จำนวนที่รับ : 195 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ :  3 มีนาคม 2558 - 26 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

           - จำนวนที่รับ :  4 หลักสูตร รวม 100 คน

          - กำหนดการรับสมัคร : หมดเขต 26 มิถุนายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           - จำนวนที่รับ : 195 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ :  3 มีนาคม 2558 - 26 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการขยายโอกาสศึกษา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           – จำนวนที่รับ : 6 สาขาวิชา รวม 160 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ : 2 -  26 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ คณะวิทยาการสารสนสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            – จำนวนที่รับ : 6 สาขาขา รวม 400 คน

           - กำหนดการรับสมัครทาง FAX หรือ E-mai : วันที่ 1 -  26 มิถุนายน 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง  :  วันที่ 1 -  26 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

           - จำนวนที่รับ : 6 หลักสูตร รวม 3,145 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ : 17 มีนาคม 2558 -  26 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รอบที่ 3)

           - จำนวนที่รับ : 5 หลักสูตร รวม 135 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 1 -  26 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โควตาเด็กดีมีที่เรียน หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

           - จำนวนที่รับ : 160 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 1-29  มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

หลักสูตรนานาชาติ-สองปริญญา สาขาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สถาบันวาแตล รอบที่ 2 (รับสมัครผ่าน สถาบันวาแตล) 

           - จำนวนที่รับ :  120 คน

          - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : 2  - 30 มิถุนายน 2558

          - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 2  - 30 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           - จำนวนที่รับ : 3 คณะ รวม 275 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 11-30  มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โควตาโครงการพิเศษ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

           - จำนวนที่รับ : 70 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 11-30  มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

           - จำนวนที่รับ : 3 คณะ 17 สาขาวิชา รวม 1580 คน

           - กำหนดการรับสมัคร สำหรับผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.50 : วันที่ 5 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558

           - กำหนดการรับสมัคร สำหรับผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 : วันที่ 5 มกราคม 2558 - 17 กรกฏาคม 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 2 )

          – กำหนดการรับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ 2558 -  30 มิถุนายน 2558

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ครั้งที่ 2)

           - จำนวนที่รับ : 2 สาขาวิชา รวม 200 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : หมดเขต 30  มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สาขาวิชายุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

           - จำนวนที่รับ : 30 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : หมดเขต 30 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

           - จำนวนที่รับ :  4 คณะ รวม 823 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 1-30 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา สาขาวิชายุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

           - จำนวนที่รับ : 30 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : หมดเขต 30 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง ครั้งที่ 2 สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

           - จำนวนที่รับ : 70 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 15-30 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง ครั้งที่ 2 สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

           - จำนวนที่รับ : 30 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 19-30 มิถุนายน 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการเพชรพระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(รอบที่ 3)

            – จำนวนที่รับ : 2 สาขาวิชา

           - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 -  30 มิถุนายน 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง  :  วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 -  30 มิถุนายน 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการสาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

          – จำนวนที่รับ : 40 คน

          – กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : หมดเขต 26 มิถุนายน 2558

          - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : หมดเขต 30 มิถุนายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการสมทบพิเศษ(เพิ่มเติม) โดยใช้คะแนน O-NET/PAT  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

           - จำนวนที่รับ : 4 สาขา รวม 40 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง :  29 มิถุนายน 2558 - 1 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการที่คณะดำเนินการเอง(รอบที่ 2) โครงการรับตรง ครั้งที่ 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            – จำนวนที่รับ : 3 หลักสูตร

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ : 1 พฤษภาคม 2558 -  26 มิถุนายน 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง  : 1 พฤษภาคม 2558 – 3 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรงประเภททั่วประเทศ(คณะดำเนินการเอง) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            – จำนวนที่รับ : 11 หลักสูตร จำนวนที่รับ 1,500 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ : รับสมัครถึง 29 มิถุนายน 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง  :  รับสมัครถึง 3 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

รับตรง สาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            – จำนวนที่รับ : 30 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ : รับสมัครถึง 29 มิถุนายน 2558

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง  :  รับสมัครถึง 3 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการรับตรง ใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

           - จำนวนที่รับ : 20 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 25 มิถุนายน 2558 – 3 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง ใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

           - จำนวนที่รับ : 40 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 25 มิถุนายน 2558 – 3 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           - จำนวนที่รับ : 100 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง :  6 พฤษภาคม 2558 - 3 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           - จำนวนที่รับ : 100 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง :  8 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           - จำนวนที่รับ : 50 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง :  8 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           - จำนวนที่รับ : 150 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง :  6 พฤษภาคม 2558 - 3 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รอบที่ 4)

           - จำนวนที่รับ : 40 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 1 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (รอบที่ 2)

           - จำนวนที่รับ : 4 คณะ รวม  340 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 1 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รอบที่ 3)

           - จำนวนที่รับ : 13 หลักสูตร 46 สาขาวิชา

           - กำหนดการรับสมัคร : 4 พฤษภาคม 2558 - 3 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           - จำนวนที่รับ : 50 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ :  3 มีนาคม 2558 - 5 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครและใบสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           - จำนวนที่รับ : 3 สาขา รวม 60 คน

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ :  16 มิถุนายน 2558 - 5 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร  คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รอบสุดท้าย)

           - จำนวนที่รับ :  4 คณะ รวม 1,980 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : 15 มิถุนายน 2558  - 5 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งที่ 3)

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ :  19 มิถุนายน 2558 - 7 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่  

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 2)

           - จำนวนที่รับ : ไม่น้อยกว่า 10 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  :29 มิถุนายน 2558 – 8 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รอบที่ 2)

           - จำนวนที่รับ : 60 คน

           - กำหนดการรับสมัคร  : 1 มิถุนายน 2558 - 8 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

ระบบรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

           - จำนวนที่รับ :  24 สาขาวิชา

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 24 มิถุนายน 2558 -8 กรกฎาคม 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ (ความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด) มหาวิทยาลัยบูรพา

           - กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1 : วันที่ 1-23 เมษายน 2558

           - กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 2 : วันที่ 1-20 พฤษภาคม 2558

           - กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 3 : วันที่ 26 มิถุนายน 2558 – 9 กรกฏาคม 2558 

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการบัณฑิตคืนสู่สังคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- จำนวนที่รับ : 4 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 6 – 10 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

รับตรง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ครั้งที่ 1)

           - จำนวนที่รับ :  4 สาขา รวม 140 คน

          - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : 22 มิถุนายน 2558 - 10 กรกฎาคม 2558

          - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 22 มิถุนายน 2558 - 10 กรกฎาคม 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง ระบบพิเศษ(คณะดำเนินการเอง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            – จำนวนที่รับ 13 สาขาขา รวม 215 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง  :  15 มิถุนายน 2558 – 10 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

หลักสูตรนานาชาติ-สองปริญญา สาขาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สถาบันวาแตล (รับสมัครผ่าน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

            – จำนวนที่รับ :  120 คน

           - กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 : 1 – 29 พฤษภาคม 2558

           - กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 : 2 – 28 มิถุนายน 2558

           - กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 3 : 1 – 15 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

            – จำนวนที่รับ : 6 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง  :  หมดเขต 12 กรกฎาคม 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการระบบรับตรง (รอบ 2) (หลัง admissions) มหาวิทยาลัยนเรศวร

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 13 กรกฎาคม 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี รอบ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 13 กรกฎาคม 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง รอบพิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

           - จำนวนที่รับ :  7 สำนักวิชา 20 หลักสูตร รวม 955 คน

           - กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : 25 มิถุนายน 2558 -15 กรกฎาคม 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง (เพิ่มเติม) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           - กำหนดการรับสมัครออนไลน์ :  6 – 15 กรกฎาคม 2558

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่  

 

P'Dome