โพสเมื่อ 29/07/2016 เวลา 7:38 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 363614

สรุปรายวิชา GAT/PAT ที่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกในระบบรับตรงและแอดมิชชันของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 

 สรุปรายวิชา GAT/PAT ที่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกในระบบรับตรงและแอดมิชชันของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 

          ช่วงรับสมัครสอบ GAT/PAT จะมีคำถามจากน้องๆเข้ามาจำนวนมาก ว่าแต่ละคณะ ต้องสมัครสอบ GAT/PAT วิชาอะไรบ้าง? พี่โดมได้ สรุปรายวิชา GAT/PAT ที่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกในระบบรับตรงและแอดมิชชันของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆเลือกสมัครสอบ GAT/PAT ได้ครบถ้วน

          ทั้งนี้ ในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจกำหนดองค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือกแตกต่างกันได้ หรือ แม้แต่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันก็อาจกำหนดองค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือกไว้หลายรูปแบบ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องศึกษาข้อมูลองค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือกและสมัครสอบให้ครบองค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือก ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด หากผู้สมัครสมัครสอบไม่ครบองค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่า ผู้สมัครขาดองค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือก ทำให้ไม่มีสิทธิ์สมัครและไม่ผ่านการคัดเลือกในโครงการนั้นๆ

         สรุปรายวิชา GAT/PAT ที่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกในระบบรับตรงและแอดมิชชันของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

 

 

แพทยศาสตร์

           - รูปแบบที่ 1 GAT + PAT2

           - รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

 

ทันตแพทยศาสตร์ 

           - GAT + PAT1 + PAT2 

 

พยาบาลศาสตร์

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT2 

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2 

 

สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทค กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การส่งเสริมสุขภาพ กายอุปกรณศาสตร์ ความผิดปกติของการสื่อความหมาย เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ทัศนมาตรศาสตร์ 

           - GAT + PAT2 

 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1 + PAT2

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT3

           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT2 + PAT3  

 

การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนตะวันออก

           - GAT + PAT2 

 

เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT2 + PAT6

 

อาหารและโภชนาการ โภชนาการและการกำหนดอาหาร 

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT2  

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2 

 

คหกรรมศาสตร์

           - GAT + PAT1 + PAT2

 

เภสัชศาสตร์

          - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT2

          - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2 (มหาวิทยาลัยที่เคยใช้รูปแบบนี้ คือ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 

 

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  เทคโนโลยีความงาม 

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT2 

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2

 

วิทยาศาสตร์การกีฬา พละศึกษา

            - GAT + PAT2 

 

การออกกำลังกายและการกีฬา ผู้นำนันทาการ การจัดการกีฬา การฝึกสอนกีฬา สื่อสารมวลชนทางกีฬา กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

           -  รูปแบบที่ 1  GAT

           -  รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

 

สัตวแพทยศาสตร์  เทคนิคการสัตวแพทย์ 

           - GAT + PAT2 

 

ประมง สัตวศาสตร์ 

           - GAT +  PAT1 + PAT2 

 

วิศวกรรมศาสตร์ 

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1 + PAT3

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT2 + PAT3

           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT1 + PAT2 + PAT3 

 

วิทยาศาสตร์

           - GAT +  PAT1 + PAT2  

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วนศาสตร์

           - GAT +  PAT1 + PAT2  

 

เกษตรศาสตร์  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

           - GAT +  PAT1 + PAT2  

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน ดิจิทัลมีเดีย การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

           - GAT + PAT1 + PAT2 

 

มีเดียอาร์ต

           - GAT + PAT6

 

สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ศึกษา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

           - รูปแบบที่ 1  GAT

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT1 + PAT2 

 

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

           - รูปแบบที่ 1  GAT  

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 

 

บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจวิศวกรรม

           - รูปแบบที่ 1  GAT  

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 

 

เศรษฐศาสตร์ 

           - รูปแบบที่ 1  GAT  

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 

 

สถิติ สถิติประยุกส์ สถิติธุรกิจ 

           - GAT + PAT1 + PAT2

 

การประกันภัย

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2

 

โลจิสติกส์ 

           - แบบที่ 1  GAT + PAT1 

           - แบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2  

 

พาณิชยนาวี วิทยาการเดินเรือ

           - GAT +  PAT1 + PAT2 

 

ธุรกิจการบิน การจัดการธุรกิจการบิน การจัดการการบิน

           - รูปแบบที่ 1  GAT 

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

 

นักบินพาณิชย์ การปฏิบัติการทางการบิน

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1 

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2

 

การท่องเที่ยว การโรงแรม

           - รูปแบบที่ 1  GAT

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7

 

ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT5 

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT5  + PAT1-7

 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT5

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT5

           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT3 + PAT5

           - รูปแบบที่ 4  GAT + PAT2 + PAT3

 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

           - รูปแบบที่ 1  GAT

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT4

           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT1 + PAT2 + PAT4 

 

ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์  ออกแบบแฟชัน ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT4

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT6

 

ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง

           - รูปแบบที่ 1  GAT 

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT6

 

นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วิทยาลัยนวัติกรรมสื่อสารสังคม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

           - รูปแบบที่ 1  GAT

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1 + PAT2

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7

 

อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

           - รูปแบบที่ 1  GAT

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7

 

โบราณคดี

           - รูปแบบที่ 1  GAT

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT7

 

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์

           - รูปแบบที่ 1  GAT

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7

 

สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา วิทยาลัยสหวิทยาการ

           - รูปแบบที่ 1  GAT

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7

 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

           - รูปแบบที่ 1  GAT

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

 

จิตวิทยา

           - รูปแบบที่ 1  GAT

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT2

 

ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1

           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - บทความนี้เป็นเพียงแนวทางให้น้องๆเลือกสมัครสอบ GAT/PAT ได้ครบถ้วน ทั้งนี้ในแต่ละมหาวิทยาลัย จะใช้รูปแบบใดบ้าง ขอให้น้องๆเช็คจากประกาศรับสมัครของแต่ละมหาวิยาลัยอีกครั้ง 

           - ขอให้น้องๆสมัครสอบรายวิชา GAT/PAT ให้ครอบคลุมทุกรูปแบบของคณะ/สาขานั้น เพื่อที่จะได้มีองค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือกครบ ทำให้น้องๆสามารถสมัครสอบโครงการรับตรงเหล่านั้นได้ หรือ สามารถเลือกคณะ/สาขาเหล่านั้นในรอบแอดมิชชันได้

           - หากต้องการข้อมูลรายวิชา GAT/PAT สำหรับ คณะ/สาขา อื่นๆเพิ่มเติม น้องๆสามารถ Comment ชื่อ คณะ/สาขา ไว้ใต้บทความได้เลย

           - เช็คเลย! คณะและมหาวิทยาลัยที่ใช้ PAT 7 แต่ไม่รับ PAT บาลี คลิกที่นี่ 

 

ครบทุกเรื่อง! เกี่ยวกับ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

           - เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

           - ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) คลิกที่นี่ 

           - ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560) คลิกที่นี่ 

           - เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

 

P'Dome