โพสเมื่อ 01/02/2017 เวลา 10:31 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 28298

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบคะแนน คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ ใน ระบบแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 แล้ว 

          – องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) คลิกที่นี่

          – ที่ตั้ง / การจัดการศึกษา หลักสูตร / อัตราค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่ 

          – คุณสมบัติเฉพาะ คลิกที่นี่ 

 

มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้าง? ในระบบแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

          – คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบ ตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 ปี(ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) รับรวมกัน 60 คน

          – คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา เพิ่มรูปแบบการรับ ใช้ GAT+PAT2 จำนวน 35 คน 

 

จำนวนที่รับ รวม 3,929 คน

          – คณะนิติศาสตร์ รวม 180 คน

          – คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 80 คน

          – คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รวม 230 คน

          – คณะรัฐศาสตร์ รวม 150 คน

          – คณะเศรษฐศาสตร์ รวม 150 คน

          – คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รวม 100 คน

          – คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 60 คน

          – คณะศิลปศาสตร์ รวม 450 คน

          – คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รวม 200 คน

          – คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวม 100 คน

          – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 660 คน

          – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 20 คน

          – คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 414 คน

          – คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต์) รวม 30 คน

          – คณะสหเวชศาสตร์ รวม 165 คน

          – คณะพยาบาลศาสตร์ รวม 70 คน

          – คณะศิลปกรรมศาสตร์ รวม 20 คน

          – คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 15 คน

          – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเผือง รวม 163 คน

          – คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 60 คน

          – คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 75 คน

          – คณะเภสัชศาสตร์ รวม 42 คน

          – คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ รวม 50 คน

          – สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รวม 100 คน

          – วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 125 คน

          – วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ท่าพระจันทร์ รวม 50 คน

          – วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ศูนย์ท่าพระจันทร์ รวม 90 คน

          – วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ รวม 80 คน

 

          หมายเหตุ ยอดรับ รวม 3,929 คน คือ สัดส่วนการรับนักศึกษาผ่านรอบแอดมิชชัน โดยยังไม่รวมจำนวนผู้สละสิทธิ์จากรอบรับตรง ที่จะมารับเพิ่มในรอบแอดมิชชัน

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ปฏิทินกำหนดการแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

 

P'Dome