โพสเมื่อ 27/02/2015 เวลา 11:47 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 56905

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

 

แอดฯ มธ.

 

 

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบคะแนน คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ ใน ระบบแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558 แล้ว 

          – องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558) คลิกที่นี่  

          – คุณสมบัติเฉพาะ คลิกที่นี่  

          – การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/หลักสูตร คลิกที่นี่ 

          – อัตราค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่  

          – ที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่  

 

 

มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้าง? ในระบบแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558

          – คณะทันตแพทยศาสตร์ ไม่เปิดรับผ่านระบบแอดมิชชัน

          – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเผือง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคะแนน จากเดิมที่เคยใช้ GAT 50% เปลี่ยนเป็นใช้  GAT 10% + PAT4 40% ยกเว้น สาขาวิชาการผังเมือง ยังคงใช้ GAT 50%

          – คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แยกรับเข้าสาขาโดยตรง จำนวน 70 คน ไม่รับผ่านเอกรวม

          – คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากเดิม พื้นฐานวิทยาศาสตร์และพื้นฐานศิลปศาสตร์ รับรวมกัน เปลี่ยนเป็น รับแยกกันระหว่าง พื้นฐานวิทยาศาสตร์และพื้นฐานศิลปศาสตร์ นอกจากนี้ พื้นฐานศิลปศาสตร์ ในปีนี้ไม่รับ PAT 7.6 ภาษาบาลี

          – คณะเภสัชศาสตร์ รับนักศึกษาเพิ่ม จากเดิมรับ 40 คน ปีนี้รับเพิ่มเป็น 50 คน

          – วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ศูนย์ท่าพระจันทร์ เปิดรับนักศึกษาผ่านระบบแอดมิชชันเป็นครั้งแรก

 

จำนวนที่รับ รวม 3,668 คน

          – คณะนิติศาสตร์ รวม 180 คน

          – คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 80 คน

          – คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รวม 230 คน

          – คณะรัฐศาสตร์ รวม 150 คน

          – คณะเศรษฐศาสตร์ รวม 150 คน

          – คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รวม 100 คน

          – คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 60 คน

          – คณะศิลปศาสตร์ รวม 410 คน

          – คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รวม 200 คน

          – คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวม 100 คน

          – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 640 คน

          – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 20 คน

          – คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 408 คน

          – คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต์) รวม 30 คน

          – คณะสหเวชศาสตร์ รวม 145 คน

          – คณะพยาบาลศาสตร์ รวม 60 คน

          – คณะศิลปกรรมศาสตร์ รวม 20 คน

          – คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 15 คน

          – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเผือง รวม 145 คน

          – คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 60 คน

          – คณะเภสัชศาสตร์ รวม 50 คน

          – สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รวม 100 คน

          – วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 125 คน

          – วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ท่าพระจันทร์ รวม 50 คน

          – วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ศูนย์ท่าพระจันทร์ รวม 90 คน

 

          หมายเหตุ ยอดรับ รวม 3,668 คน คือ สัดส่วนการรับนักศึกษาผ่านรอบแอดมิชชัน โดยยังไม่รวมจำนวนผู้สละสิทธิ์จากรอบรับตรง ที่จะมารับเพิ่มในรอบแอดมิชชัน

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ปฏิทินกำหนดการแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ 

 

P'Dome