โพสเมื่อ 22/09/2014 เวลา 7:07 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 12803

ทุน 45 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558

 

ทุน 45 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558

 

          ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ ครบรอบ 45 ปี ในปี 2557 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พิจารณามอบ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยใช้ชื่อว่า “ทุน 45 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทย ให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

          - เป็นผู้ที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว (ใช้ในการกรอกข้อมูลใบสมัครขอรับทุนฯ ทางอินเตอร์เน็ต)

          - เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้

          - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เทอมสุดท้ายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้

          - มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอด 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          - เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

          - ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

          - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครขอรับทุนฯ ที่ยื่นขอผ่านโรงเรียนต้นสังกัดและดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดครบถ้วน

          - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะไม่พิจารณาทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่มายื่นขอโดยตรงที่มหาวิทยาลัย

 

รายละเอียดทุนการศึกษาที่จะได้รับ

          - ผู้ที่ได้รับ “ทุน 45 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต (Tuition Fees) ตลอดหลักสูตร 4 ปี (หรือ 5 ปี สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ซึ่งมีมูลค่า ทั้งสิ้น 267,200 ถึง 408,000 บาท (ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปรับพื้นฐานแบบเข้ม)

          - ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 15,250 – 17,500 บาท ต่อภาคการศึกษา (ส่วนค่าบำรุงห้องปฏิบัติการและค่าธรรมเนียมของคณะต่างๆ นักศึกษาจะต้องชำระเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษาแต่ละคณะ)

          - ตารางค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาทุนฯ โดยประมาณ คลิกที่นี่

 

ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา

          - นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา (โดยความเห็นชอบของโรงเรียน) จะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา พร้อมหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียนที่ฝ่ายแนะแนว ณ โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมรหัสนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ได้รับจากการสมัครเรียน)

          - นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องส่งไฟล์ผลงานของตน ในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ขนาดไม่เกิน 20 MB ทาง E-mail: dechavrp@au.edu ทั้งนี้ไฟล์ผลงานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ www.au.edu (ทั้งนี้ถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บุคคลภายนอกทราบข้อมูลส่วนใดในไฟล์ผลงานของท่าน เช่น ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ ให้ทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลในส่วนนั้นก่อนส่งไฟล์ผลงานให้กับมหาวิทยาลัย)

          - โรงเรียนของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องยื่นเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา ดังนี้

            จดหมายแจ้งรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมระบุ คณะ และ/หรือ สาขาวิชา ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ โดยผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม พร้อมตราประทับของโรงเรียน

            แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับทุนฯ

            ส่งเอกสารดังกล่าวให้กับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 ตามที่อยู่ถึง นายเดชา วีระพัฒนกุล สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซ. รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

          - ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 พร้อมพิมพ์และส่งใบสมัครขอรับทุนฯ มาด้วย ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนต้องสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อขอรับรหัสนักศึกษา ใช้ในการกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่ไม่มีรหัสนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

          - ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องอนุญาตให้เผยแพร่ผลงานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ www.au.edu

          - มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu

          - ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้าร่วมประชุม “ทุน 45 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยจะแจ้งเวลาการประชุมมาในภายหลัง ผ่าน ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu และจะต้องนำเอกสารมายื่นที่ห้องประชุมด้วย ดังนี้

            สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง (บิดา หรือ มารดา เท่านั้น) จำนวน 1 ใบ

 

คณะที่เปิดให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

คณะทางสายศิลป์

            คณะบริหารธุรกิจ

            - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

            คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสาทร)

            - สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์

            คณะศิลปศาสตร์

            - สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

            - สาขาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

            - สาขาภาษาจีนธุรกิจ

            - สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

            - สาขาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า

            คณะนิติศาสตร์

            คณะนิเทศศาสตร์

            - สาขาวิชาการโฆษณา

            - สาขาวิชาการแสดง

            - สาขาวิชาสื่อสารผ่านสื่อใหม่

            - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

            - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

            - สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์

            คณะดนตรี

คณะทางสายวิทย์

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

            - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

            คณะวิศวกรรมศาสตร์

            - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

            - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

            - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

            - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

            คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

            - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

            - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

            - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

            - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)

            - สาขาวิชาออกแบบภายใน (4 ปี)

            - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (4 ปี)

 

พี่โดมแนะน้อง

            – Website : ทุน 45 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คลิกที่นี่

 

P'Dome